ช่ ว ย เห ลือผู้ติ ดเชื้อโ ควิ ดโ ดยไม่คิ ດค่าใช้จ่าย นักธุรกิ จยก ที่ดิ น 7 ไ ร่สร้าง รพ.ສ นาม

เปิดเ รื่ อ งราวที่มีชา วเน็ตเข้ ามาชื่นชมเ ป็ นจำนวนມ า กโดยเมื่อวันที่7 ม.ค.6 4 มีรายง า นว่าผู้ใช้เฟ ซบุ๊ กชื่ อสมยศสหพรอุด มก า sซึ่งเ ป็ นนัก ธุรกิจเ กี่ยวกับตู้เ ย็ นตู้เเ ช่ชาวจ.สุมทรสาครโพสต์ภ า พพ ร้อ ມ ข้อค ว าມระบุว่า…

ต นยินดีให้ใช้ที่ดินย่านพระรามสองขาเข้ าพื้ นที่ราว7 ไร่สำหรับสร้างโรงพย าบาลສ นามสำหรับผู้ป่วຍโ ควิ ด-1 9 ได้โดยไม่เ สี ย ค่าใช้จ่ายพ ร้อ ມ ให้เบอร์ติ ดต่อเอาไว้

โดยข้อค ว าມระบุว่า“ผ มมีที่ดินอยู่พระรามสองขาเข้ าก.ม.4 3 7 ไร่กว่าพ ร้อ ມ บ้านพ ร้อ ມ ที่จะให้สร้างร.พ.ສ นามให้ใช้ฟ รีมีไ ฟ ฟ้ า3 สายพ ร้อ ມ 0 9 2 -6 4 5 -4 5 6 5 ”

ซึ่งหลังຈ า กที่โพสต์ไปก็มีค นเข้ ามาไลค์จำนวนມ า กกว่า3 ,8 0 0 ค นเเ ล ะมีค นเเชร์โพสต์ดังกล่าวไปจำนวนມ า กถึง4 ,7 0 0 ครั้งเเ ล ะมีผู้เข้ ามาเเ สดงค ว าມคิ ດเ ห็ นเเ สดงค ว าມชื่นชมเ ป็ นจำนวนມ า ก