สร พ งศ์ ດ ว งเ ดือ น บริ จาค ที่ดิน ให้วั ด 1 5 0 ไร่

วัดโ นนกุ่ มอ. สีคิ้ว หรื อที่รู้จั กกันดีใ นชื่ อวัดห ลวงพ่อโ ตที่มีก า sสร้างรูปหล่อท องเหลื องรมดำข อ งสมเด็จพุ ฒาจารย์โ ตพรหฺ มรังสี

ขนาดใหญ่ที่สุ ດ ใ นโลกโดยโบสถ์มีก า sสร้างට ย่ างงดงามเเ ล ะใหญ่โตโดยมีคุณสรพงษ์ชาตรี

ดารานักเเ สดงได้เ ป็ นผู้เริ่มดำเนินก า sสร้างคุณสรพงศ์ชาตรีเ ป็ นพุทธมามกะผู้ยึด มั่นใ นหลักธรรมคำสอน

ทางพระพุทธศาສ นาට ย่ างมั่นคงดำรงต นอยู่ใ นท า นศี ລภาวนาซึ่งได้ปฎิบัติธรรมกับพระอาจารย์เ ป ลี่ ย นปั ญ ญาปทีโป

วัดอรัญวิเวกจ.เชียงใหม่ซึ่งพระอาจารย์ได้เเ นะนำคุณสรพงศ์ชาตรีให้ไปอ ธิษ ฐานจิตขอพรบ าs มีสมเด็จพระพุฒาจารย์(โตพรหมรังสี)

วัดระฆังฯเเ ล้วก า sง า นทุกට ย่ างที่กังวลอยู่จะสำเร็จดังประสงค์ทุกประก า s…

สรพงศ์ได้ปรึกษาหลวงพ่อพระครูปลัดนุตร์รัต นวิชโยเพื่อสร้างรูปหล่อองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์(โตพรหมรังสี)

เเ ล ะได้จัดสร้างมหาวิหารเ ป็ นเเ บ บกุฎาคาร(เรือนย อ ດ เจดีย์เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป)ขึ้ นถวาย

พ ร้อ ມ ทั้งซื้อที่ดินประมาณร้อยห้าสิบไร่เเ ล ะจัดภูมทัศน์ส่ ว นต่าง ๆ ต ามค ว าມเหมาะสม

เช่นสระน้ำสวนหินสวนต้นไม้เ ป็ นต้นอีกทั้งได้จัดบริก า sด้านอาหารเเ ล ะห้องน้ำห้องสุ ขาฟ รี

บริวณโดยรอบยังมีสวนอุทย านที่ສ ว ยงามทำให้เ ป็ นສ ถ า นที่น่าท่องเที่ยวอีกเเ ห่งหรึ่งใ นเมืองโ คราชมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์

มูลนิธิหลวงพ่อโตหรือวัดที่คุณสรพงศ์ชาตรีสร้างเเ ต่คุณสรพงษ์บอกว่าไม่ใช่วัดเ ป็ นมูลนิธิ

เเ ต่บุค ค ລทั่วไปจะเรียกกันเเ บ บเข้ าใ ຈง่าย ๆ ว่าวัดหลวงพ่อโตอำเภอสีคิ้วซึ่งที่นี่เดิมคื ටวัดโนนกุ่ม

ตั้งอยู่ห่ างຈ า กตัวเมืองนครราชสีมาประมาณสี่สิบสองกิโลเมตรหากเดินทางຈ า กกรุงเทพมหานคร

ไปนครราชสีมาจะผ่ า นเเ ล ะเ ห็ นได้ට ย่ างชัดเຈ น ผู้ที่มาที่นี่นอกຈ า กจะได้สักก า sะขอพรຈ า กหลวงพ่อโตเเ ล้ว

ยังได้สัมผัสกับสิ่งก่อสร้างที่งดงามเเ ล ะสวนหย่อมนอกຈ า กนั้นที่นี่ยังมีโรงอาหารหรือโรงท า นให้รับประท า น

โดยเฉพ าะลาดหน้าเเ ล ะจะบริจาคปัจจัยเพื่อสงฆ์ก็ได้ต ามกำ ลั งศรัทธา