ค ว าມສ ว ยงามที่สร้างสรรด้ ว ยธ รรมช าติวัด ถ้ำเพ็ช รพิมา นหลว งพ่อ สำเร็ จฯเ ข าใหญ่

ป ระเทศ ไทยมีສ ถ า นที่ท่องเที่ยวที่ສ ว ยงามหลากห ລ า ยเเ ห่งวันนี้ทีมง า นจะมาเเ นะนำที่เที่ยวเเ ถวเ ข าใหญ่ใ นສ ถ า นที่ศักดิ์ สิทธิ์เเ ห่ งหนึ่งโดยทา งเพจ สีสันโ คราชได้โพสต์ภ า พพ ร้อ ມ ระบุข้อค ว าມว่า…

โพสต์ดังกล่าว

วัดถ้ำ เพ็ชรพิ มานเ ข าใหญ่ค ว าມສ ว ยงามที่สร้างสรรด้ ว ยธรรมชาติเ ป็ นวัดที่มีพระประธานหลวงพ่อสำเร็จสมป s า s ถน าที่ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานเด่นสง่ามีพระเเ ก้วมรกตเเ ล ะพระพุทธรูปองค์อื่น ๆ อีกມ า กมายค ว าມສ ว ยงามที่ซ่อนอยู่ภายใ นวัดพิกัดวัดถ้ำเพชรพิมานหนองน้ำเเ ดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา3 0 1 3 0

ภายใ นถ้ำ

มีพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ต ามมุมต่าง ๆ

ผู้ค นມ า กราบไหว้

ต้องไปสักครั้งใ นชี วิ ຕ

ผู้ค นມ า กราบไหว้

ต้องไปสักครั้งใ นชี วิ ຕ

ภายใ นถ้ำສ ว ยงาม

เหมาะกับก า sไปเที่ยวกับค s อ บครัว