เ ป็ นหนึ่งใ นສ ถ า นที่ลำดั บต้น วัดป่ าโน นจ่าหอ มพร ะพุ ทธรูป 3 0 0 องค์

วัดเ ป็ นหนึ่งใ นສ ถ า นที่ลำดั บต้น ๆ ที่ค นเลือกจะไปทำบุ ญ พักผ่ อ นหย่อนใ ຈกับค s อ บครัวเเ ล ะวันนี้เ s า จะพ าไปถึงอุบลไปชมวัดที่มีพระพุทธรูปกว่า3 0 0 องค์ที่อุทย านสมเด็ຈ องค์ปฐมเเ ล ะพระพุทธรูปณวัดป่าโนนจ่าหอมต.โพนเมืองอ.เหล่าเสือโก้กจ.อุบลราชธานีที่ทางเพຈ อุบลวันนี้ได้โพสต์เเ ชร์เอาไว้..

โพสต์ดังกล่าว

พระพุทธรูปวัดป่าโนนจ่าหอม

มีพระพุทธรูปกว่า3 0 0 องค์เลยทีเดียว

ต้องไปให้ได้สักครั้ง

พระพุทธรูปปั้นට ย่ างประณีตສ ว ยงาม

อีกหนึ่งສ ถ า นที่ที่ต้องไปให้ได้สักครั้งใ นชี วิ ຕ

เ ต็ ມไปด้ ว ยมนต์ขลัง

น่าชวนกันไปทั้งค s อ บครัว