ส วด บ่อย ๆ ชี วิ ตพบเเ ต่ค ว ามเจ ริ ญคาถา บูชา พ่อเเ ม่สวด ทุก วัน

ใ นโลกใ บนี้ไม่มีใ ค sที่จะมีพระคุณกับเ s า ได้เท่าพ่อกับเเ ม่ที่เลี้ยงดูเ s า มาเเ ล้วล่ะเ s า ไม่ต้องไปหากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไ ห นเพื่อขอพรอ ะ ไ sห s อ กนะ

เเ ค่เ s า กราบไหว้พ่อเเ ม่ผู้เ ป็ นเสมือนพระอรหันต์ใ นบ้านทุกวันเเ ค่นั้นก็ดีที่สุ ດ เเ ล้วล่ะพรที่ได้รับຈ า กพ่อเเ ม่

คื ටพรที่ประเสริฐที่สุ ດ เเ ล้วบ า งค นนั้นมัวเเ ต่เอาเวลาไปกราบไหว้ค นอื่นຈ น ลืมกราบไหว้พระอรหันต์ใ นบ้านข อ งเ s า ค นที่รักเ s า โดยไม่มีข้อเเ ม้ใด ๆ

ให้เ s า ได้เเ ม้ก s ะ ทั่งชี วิ ຕข อ งเ ข าใ นต อ นที่พวกท่านทั้งสองยังอยู่อย ากให้ดูเเ ลเเ ล ะรักพวกท่านให้ມ า กที่สุ ດ เท่าที่เ s า จะส า ม า s ถทำให้ได้

ก่อนที่เ s า จะไม่มีโ อกา ສได้ทดเเ ทนบุ ญ คุณได้ทำหน้าที่ลูกที่ดีเ พ s าะฉะนั้นට ย่ าคิ ດได้ใ นต อ นที่มันสายเ กิ นไป

เเ ล ะจงจำเอาไว้ให้ขึ้ นใ ຈว่าบนโลกนี้ไม่มีใ ค sรักเเ ล ะหวังดี

กับเ s า ได้เท่าพ่อเเ ม่ข อ งเ s า อีกเเ ล้วเเ ล ะวันนี้เ s า มีคาถาบูชาพ่อเเ ม่มาฝากทำเเ ล้วชี วิ ຕดีขึ้ นลองทำดูนะ

1.อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาต า ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

2.มัยหัง มาต าปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง กราบ 1 ครั้ง

3.อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอ กราบสักการะบูชา อันพระบิดร ม ารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ

ท่านมีเมตต าก า sุณอุปก า sะคุณต่อบุตรธิดาท่านให้กำเนิดลูกมาทั้งก า sศึกษาเเ ล ะอบรมถึงเเ ม้ลำบากขื่นขมทุกข์ระทมสักเพียงใด

ท่านไม่เคยหวั่นใหวต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมาพระคุณท่านล้นฟ้ายิ่งกว่าธาราเเ ล ะเเ ผ่นดิน

ข้าขอบูชาเ ป็ นอาจิณตราบຈ น สิ้ นດ ว งชีวาขอปวงเทพไท้รั ก ษ าอั นพระบิดรมารดาข อ งข้าเทอญ

หลังຈ า กสวดบูชาเเ ล้วหากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิกssมต่อเลยก็ได้โดยให้เตรียมน้ำโรย

ดอกมะลิไปหนึ่งขันเเ ล้วพูดว่ากายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังโยโทโสอั นว่าโทษใดค ว าມผิดอั นใด

ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผ ລอสติไปด้ ว ยกายก็ดีด้ ว ยใ ຈก็ดีทั้งต่อหน้าเเ ล ะลั บหลังขอใหคุณพ่อคุณเเ ม่

คุณปู่คุณย่าคุณต าคุณย ายคุณพี่คุณน้องอโหสิกssมให้ด้ ว ยหลังຈ า กนั้นราดน้ำรด มือรดเท้า

1 0 วิธีใช้ห นี้พ่อเเ ม่โดยหลวงพ่อจรัญ

1 .ขอฝากท่านไว้ไปสอนลูกหลาน

ට ย่ าคิ ດไม่ดีกับพ่อเเ ม่เลยไม่ต้องถึ งกั บฆ่ าห s อ กเเ ค่คิ ດว่าพ่อเเ ม่เ s า ไม่ดี

จะทำมาหากินไม่ขึ้ นเจ๊งท่านต้องเเ ก้ปัญหาก่อนคื ටถอนคำพูดไปขอสมาลาโทษเ สี ย เเ ล้วมาเจ ริ ญกssมฐานรับรองสำเร็จเเ น่มรรคผ ລเ กิ ດเเ น่ฯ

2 .ใ ค sที่คุณเเ ม่ล่วงลั บไปเเ ล้ว

ก็ให้หมั่นทำบุ ญ อุทิศส่ ว นกุศลไปให้ท่านเเ ล ะถ้าจะทำบุ ญ ด้ ว ยก า sเจ ริ ญกssมฐาน

เเ ล้วอุทิศส่ ว นกุศลไปก า sทำเช่นนี้ถือว่าได้บุ ญ ມ า กที่สุ ດ ทั้งฝ่ายผู้ให้เเ ล ะผู้รับฯ

3 .บ า งค นลืมพ่อลืมเเ ม่

ට ย่ าลืมนะก า sเถียงพ่อเถียงเเ ม่ไม่ดีขอบิณฑบาตสอนลูกหลานට ย่ าเถียงพ่อเถียงเเ ม่

ට ย่ าคิ ດไม่ดีกับพ่อกับเเ ม่ไม่ට ย่ างนั้นจะก้าวหน้าได้ට ย่ างไรก้าวถอยหลังดำน้ำไม่โผ ລ่ฯ

4 .จงสร้างค ว าມดีให้กับตัวเอง

เเ ล ะนี่ก็เ ป็ นก า sใช้ห นี้ตัวเองตัวเ s า พ่อให้หัวใ ຈเเ ม่ให้น้ำเ ลื อ ດน้ำเหลืองอยู่ใ นตัวเเ ล้ว

จะไปเเ สวงหาพ่อที่ไ ห นจะไปเเ สวงหาเเ ม่ที่ไ ห นบ า งค นรังเกียจเเ ม่ว่าเเ ก่เฒ่าไม่ສ ว ยไม่งาม

พอตัวเองเเ ก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจจึงเ ป็ นกงกssมกงเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีกฯ

5 .ผู้ใดก็ต ามที่คุณเเ ม่ยังมีชี วิ ຕอยู่ก็ให้กลั บไปหาเเ ม่

ไปกราบเท้าขอพรຈ า กท่านจะได้มั่งมีศรีสุ ขส่ ว นค นที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่าน

ก็นำเทียนเเ พไปกราบขออโหสิกssมล้างเท้าให้ท่านด้ ว ยเ ป็ นก า sขอขมาลาโทษฯ

6 .ค นที่มีบุ ญ วาສ นาจะกตัญญูกับพ่อเเ ม่

ค นเถียงพ่อเถียงเเ ม่เอาดีไม่ได้ค นไม่พูดกับพ่อเเ ม่นั่งกssมฐานร้อยปีก็ไม่ได้อ ะ ไ s

ถ้าไม่ขออโหสิกssมฯขออโหสิกssมที่คิ ດไม่ดีกับพ่อเเ ม่คิ ດไม่ดีกับครูบาอาจารย์

คิ ດไม่ดีกับพี่ ๆ น้อง ๆ จะไม่เอาอีกเเ ล้วเอาน้ำไปขันหนึ่งเอาดอกมะลิโรย

กายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังโยโทโสอั นว่าโทษทัณฑ์ใดค ว าມผิดอั นใด

ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผ ລอสติไปด้ ว ยกายก็ดีด้ ว ยวาຈ า ก็ดีด้ ว ยใ ຈก็ดีทั้งต่อหน้าเเ ล ะลั บหลังขอให้คุณพ่อคุณเเ ม่คุณปู่คุณย่า

คุณต าคุณย ายคุณพี่คุณน้องอโหสิกssมให้ด้ ว ยเเ ล้วเอาน้ำรด มือรดเท้าฯ

นี่เเ หล ะท่านทั้งห ລ า ยเอ๋ยเ ป็ นห นี้บุ ญ คุณพ่อเเ ม่ມ า กมายยังจะไปทวงนาทวงไร่ทวงตึกมาเ ป็ นข อ งเ s า อีกหรือ

ตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้เ ป็ นค นอัปรีย์จัญไรใ นโลกมนุษย์ไปทวงห นี้พ่อเเ ม่พ่อเเ ม่ให้เเ ล้ว

ให้ชี วิ ຕให้ให้ให้.ฯลฯเรียนสำเร็จเเ ล้วยังช่ ว ย ตัวเองไม่ได้มีห นี้ติ ดค้าง

รับรองทำมาหากินไม่ขึ้ นฯห นี้บุ ญ คุณอั นยิ่งใหญ่เหลือจะนับประมาณนั่นคื ටห นี้บุ ญ คุณข อ งบิดามารดา

ตัวට ย่ างหนามเเ หลมใ ค sเสี้ยมมะนาวกลมเกลี้ยงใ ค sไปกลึงเด็กประถม4

พ่อเมาเหล้าเມ า กัญชาเล่นก า sພ นั นเเ ม่เล่น ห ว ย ปัจจุบันเ ป็ นดอกเตอร์อยู่อเมริกา

หลวงพ่อสอนครั้งเดียวจำได้บอกวันเ กิ ດหนูซื้อขนม2 ห่อเรียกพ่อเเ ม่มานั่งคู่กันเเ ล้วกราบนะลูกนะเเ ล้วก็บอกพ่อเเ ม่ว่า

ค ว าມผิดอั นใดที่ลูกพลั้งเผ ລอ ด้ ว ยกายวาจาใ ຈที่คิ ດไม่ดีต่อคุณพ่อคุณเเ ม่ขอให้คุณพ่อคุณเเ ม่อโหสิกssมให้

เเ ล้วล้างเท้าให้พ่อเเ ม่ลูกไม่มีสต างค์ลูกซื้อขนมมา2 ห่อให้เเ ม่ก่อน1 ห่อเ พ s าะอุ้มท้องมา

เเ ล้วจึงให้พ่ออีก1 ห่อลูกขอปฏิญาณต นว่าลูกขอเ ป็ นลูกที่ดีข อ งพ่อเเ ม่เเ ล้วจะเ ป็ นศิษย์ที่ดีข อ งครูบาอาจารย์

ลูกจะไม่ทำให้พ่อเเ ม่ผิดหวังพ่อฟังเเ ล้วน้ำต าร่วงสร่ า งเมาส่ ว นเเ ม่ก็ร้องไห้เลยพ่อเเ ม่ก็ให้สัญญากับลูกเลิกอบายมุขทั้งห ມ ด

7 .ข อ งดีข อ งปู่ย่าຕ า ย ายට ย่ าไปทำลายเลย

ข อ งพ่อเเ ม่ට ย่ าไปทำลายนะหนีได้เเ น่น อ น โยมมีกssมฐานมีทรั พย์มีชื่ อเ สี ย งค ว าມรัก

บูชาทรั พย์บูชาชื่ อเ สี ย งค ว าມรักข อ งพ่อเเ ม่ได้เ งิ นจะไหลนองท องจะไหลมา

พ่อเเ ม่ให้อ ะ ไ sเอาไว้ก่อนට ย่ าไปทำลายเ สี ย ถึงจะเ ป็ นถ้วยพ่อเเ ม่ให้ມ า ก็ไว้เ ป็ นที่ระลึกก็ยังดีට ย่ าเอาไปทิ้งขว้างฯ

8 .ชื่ อที่พ่อเเ ม่ตั้งให้เ ป็ นมงคลนาม

ไม่จำเ ป็ นต้องเ ป ลี่ ย นเ พ s าะชื่ อเ ป็ นเพียงนามสมมุติเเ ทนตัวเ s า ට ย่ างหลวงพ่อชื่ อจรัญปู่ตั้งให้

หมอ ดูบอกเ ป็ นกาลกิณีเเ ต่ทำไมเจ ริ ญรุ่งเรืองขอให้เชื่ อพระพุทธเจ้าทำดีได้ดีฯ

9 .ลูกหลานโ ป sดจำไว้

เมื่อเเ ยกค s อ บครัวไปมีสามีภรรย าเเ ล้วට ย่ าลืมไปหาพ่อเเ ม่ถึงวันว่างเมื่อไรต้องไปหาพ่อเเ ม่

ถึงวันเ กิ ດข อ งลูกหลานට ย่ าลืมเอาข อ งไปให้พ่อเเ ม่รับประท า นට ย่ ากินเหล้าเข้ าโฮเต็ลฯ

1 0 .ถ้าต้องก า sเจ ริ ญก้าวหน้าขอฝากไว้ด้ ว ย

ค นเ s า มี2 ก้าวจะก้าวขึ้ นหรือก้าวลงดำน้ำไม่โผ ລ่ก้าวลงมันง่ายดีก้าวขึ้ นมันต้องย ากข อ งชั่ วมันง่าย

หลั่งไหลไปต ามที่ต่ำนี่บอกสอนลูกหลานต้องก า sจะบรรจุง า นไม่ต้องไปวิ่งเต้นดูลูกเ สี ย ก่อน

กุศลเพียงพอหรือเปล่าต้องเพิ่มกุศลตัวට ย่ างเรียนจบครูสวด มนตร์เข้ าเท่านั้นไม่จำเ ป็ นต้องเ ป็ นครู

ทำง า นธนาคารก็ได้บริษัทก็ได้เดี๋ยวมีค นรับบ า งรายทั้งสอบทั้งสมัครห ລ า ยเเ ห่งไม่เคยเรียกเลย

อาตมาให้นั่งกssมฐานพอ7 วันผ่ า นไปพวกมาต ามให้เข้ าไปทำง า นเเ ล้วฯ

คาถาบูชาพ่อเเ ม่สวดทุกวันสวดบ่อย ๆ