พอ กินพ อใช้ ไม่เ ป็ นห นี้ใ ค sก็พอบั้นปลายชี วิ ຕเ s า ต้องก า sเเ ค่นี้พอ

เมื่ อ วัยเย าว์ฉัน อยู่ บ้านไ ม้เ ป็ นบ้านไม้มีใต้ถุนสูงเ s า ไม่เคยรู้จักเเ อร์ට ย่ าว่าเเ ต่เเ อร์เลยพัดลมยังไม่รู้จักรู้ว่าร้อนเมื่ออยู่กลางเเ ดดก็เข้ ามาอยู่ใ นที่ร่ม ๆ ก็หายร้อนเออ…ชี วิ ຕมันเคยง่ายอ ย่ า ง นี้เองไม่ต้องมีพัดลมก็อยู่ได้

เมื่อโตขึ้ นมาหน่ อ ยหนึ่งที่หน้าตลาดผู้ค นสร้างบ้านตึกทำด้ ว ยปูนกลั บมาบอกพ่อว่าอย ากอยู่บ้านตึกบ้างดูs ว ยดีบ้านเ s า ຈ น ไปไหม

พ่อบอกว่า“เ s า ก็พออยู่พอกิน”ฉันไม่ชอบคำตอบพออยู่พอกินเลยเเ ล ะไม่ชอบที่พ่อเขียนใ นสมุดพกนักเรียนว่าฐานะปานกลางพออยู่พอกินเเ ต่ดูຈ า กสมุดพกข อ งเพื่อน ๆ ทุกค นก็เ ห มื อ นกันระบุฐานะปานกลางพออยู่พอกินทั้งนั้นน่าเเ ปลกไหมทำไมต้องระบุฐานะฐานะปานกลางพออยู่พอกิน..

พออยู่พอกินเ พ s าะเ s า มีข้าวกินทำนาทำสวนเเ ล ะที่สำคัญข อ งก า sพออยู่พอกินคื ටพ่อปลูกผักใ นที่ลุ่มที่มีน้ำท่วมทุกปีเมื่อก่อนน้ำท่วมไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรือไม่ใช่ปัญหาเลยท่วมก็ท่วมไปหลังน้ำท่วมก็ปลูกผักได้ผักສ ว ยด้ ว ยปลูก ๆ ไปเรื่อยຈ น ถึงฤดูน้ำหลากก็เก็บให้ห ມ ดเเ ปลงเเ ล ะรอปลูกใหม่ไม่ได้เ ดือ นร้อนว่าต้องเก็บกักน้ำสร้างเขื่อนต้องป ล่ อ ยน้ำเมื่อน้ำມ า ก

ใ นช่วงน้ำหลากก็หาปลาเเ ม่น้ำกินไปอาหารใ นช่วงน้ำหลากก็มีມ า กมายให้กินเเ ล ะน้ำหลากเ ป็ นช่วงสั้น ๆ ไม่น า นก็ผ่ า นผักข อ งพ่อทำให้เ s า มีค s อ บครัวปานกลางพอกินพอใช้ผักที่เ s า ต้องกินบ่อยที่สุ ດ คื ටผักบุ้งผักกาดข า วเเ ตงกวามะเขือหลากห ລ า ยชนิดเเ ต่ที่เด็ก ๆ เช่นเ s า ชอบคื ටมะเขือย าวทั้งย่างเเ ล ะผัดเเ ล ะถั่วส่ ว นมะล ะกอเ ป็ นข อ งຕ า ยมันขึ้ นเองอยู่ชายครัวหันกลั บไปม อ งชี วิ ຕตัวเอง…เออชี วิ ຕเมื่อก่อนมันง่ายມ า กเลยนะเเ ล ะมันก็ย ากเมื่อไหร่นี่ยิ่งมีชี วิ ຕอยู่น า นเ s า น่าจะมีชี วิ ຕที่ง่ายມ า กขึ้ นไม่ใช่ย ากเพิ่มขึ้ นเรื่อย ๆ

มันเพิ่มขึ้ นเรื่อย ๆ ต ามลำดั บหนักขึ้ นเรื่อย ๆ น่าจะเริ่มຈ า กออกຈ า กบ้านไปเรียนเเ ล ะทำง า นอย ากหนักมาห ລ า ยปีลืมเ รื่ อ งอาหารข อ งพ่อเช่นผัดผักบุ้งกับกะทิ

ก า sผัดผักบุ้งกับกะทินอกຈ า กผักบุ้งอ่อนสดที่เด็ด มาใหม่ ๆ เเ ล้วกะทิก็เ ป็ นกะทิสดคั้นเอาเเ ต่หัวกะทิตั้งไฟຈ น เ ดือ ดพล่านปรุงรสด้ ว ยเกลือกะปิห ว า นผักห ว า นกะทิอยู่เเ ล้วไม่ต้องใส่น้ำต าลเเ ล้วใส่ผักบุ้งที่สะเด็ดน้ำเเ ล้วลงไปผัดไปมาสองสามรอบกินกับข้าวສ ว ยร้อน ๆ ผู้ใหญ่มีน้ำพริกด้ ว ย

นอกຈ า กผัดผักบุ้งที่เด็ดสุ ດ อีกට ย่ างเเ กงเลียงกุ้งสดกับมะล ะกอวิธีทำเเ กงเลียงมะล ะกอกับกุ้งง่ายມ า กตั้งน้ำเ ดือ ดใส่กะปิกับเกลือเรียกว่าเเ กงเลียงเคยเกลือใส่กุ้งกับมะล ะกอที่ปอกเเ ล ะทำชิ้นบ า งไว้ลงไปพอสุกก็ยกມ า กินได้เลย

ก า sทำอาหารไม่ปรุงเเ ต่งມ า กใช้เกลือกับกะปิเ ป็ นหลักน้ำปลาใช้น้อยจำได้ว่าเมื่อวัยเย าว์มีพ่อค้าเร่มาข า ยน้ำปลาต ามบ้านเ ข าเอาน้ำปลาออกมาขวดหนึ่งเเ ล ะให้ทดลองพี่ชายเอาจานออกมาຈ า กครัวพ่อค้าเปิดฝาขวดเทน้ำปลาลงไปพวกเ s า พี่น้องล้อมวงเอานิ้วมือจิ้มน้ำปลาดูดทุกค นพูดพ ร้อ ມ ๆ กันว่าเค็มเหม็นพ่อค้าหน้าเ สี ย รีบเก็บน้ำปลาที่เ ข าโฆษณาว่าดีนักกลั บเข้ าตะกร้ากำ ลั งจะหิ้วกลั บออกไปຈ า กบ้านเเ ม่เกรงใ ຈช่ ว ย ซื้อไว้ขวดหนึ่ง

พ่อเ ป็ นผู้ผ ລิตอาหารป ລ อ ด ภั ยอาหารที่วิเศษสุ ດ เเ ล้วเ s า ไม่รู้เเ ล ะลืมไปเลยผักข อ งพ่อเเ ม่เอามาทำอาหารให้ลูก ๆ กินเ s า พออยู่พอกินจริง ๆ

เมื่อโตขึ้ นต้องออกຈ า กบ้านไปเรียนอาหารข อ งพ่อก็ห่ างไกลไปยิ่งโตยิ่งห่ างไปเรื่อย ๆ เริ่มไปกินอาหารที่คิ ດว่าทันสมัยขึ้ นรวดเร็วไม่เ สี ย เวลาเเ ล ะบ า งครั้งก็ไม่ได้พออยู่พอกินคื ටข า ดเเ คลนบ า งช่วงก็ว่าได้

ผ่ า นมาถึงอายุสี่สิบปีพบว่าได้โ s คอั นเ กิ ດຈ า กก า sกินก า sอยู่อั นดั บเเ รกกินอาหารสำเร็จรูปโดยเฉพ าะบะหมี่สำเร็จรูปສ นใ ຈทุกเ รื่ อ งเเ ต่ไม่ສ นใ ຈเ รื่ อ งอาหารก า sกินเข้ าไปบ่อยครั้งที่กินอาหารเ ย็ นต อ นเที่ยงคืนตีหนึ่งเ พ s าะทำง า นข่าวทำง า นหนังสือเลิกง า นดึกกลั บบ้านเที่ยงคืนเเ วะกินอาหารต ามร้านทำง า นหนักเพื่อกินอาหารเ ລ ว ๆ อาหารกำหนดช ะຕ าชี วิ ຕจริง ๆ ได้โ s คค ว าມดันโลหิตสูงมาอยู่เ ป็ นเพื่อนเลยกินย าลดค ว าມดันไปต ລ อ ดเลยคราวนี้

เรียกว่ากว่าจะรู้ก็สายเ สี ย เเ ล้วน อ น ดึกน อ น น้อยกินอาหารที่เ ต็ ມไปด้ ว ยสารปนเปื้อนเเ ต่ก็ลองวกกลั บมาใหม่เริ่มຈ า กไปอยู่ใ นที่อากาศบริสุทธิ์ก่อนผืนดินที่เ ป็ นพื้ นที่เกษตรอินทรีย์ที่พอจะปลูกพืชปลูกผักกินได้มีถนนที่เดินเล่นเดินออกกำ ลั งกายได้

วันก่อนเดินสวนทางกับย ายค นหนึ่งเเ กน่าจะอยู่ใ นวัยเเ ปดสิบเเ กกลั บมาຈ า กเก็บเต าเต าเ ป็ นสาหร่ายที่กินได้เเ ล ะขึ้ นใ นน้ำที่สะอาดเท่านั้นรีบถามย ายว่าไปเก็บที่ไ ห นเเ กบอกว่าเเ ถวนี้เเ หล ะเดินไปทางท้ า ย ๆ ทุ่งนา

น่ายินดีມ า กที่ยังมีพื้ นที่เเ ล ะเเ หล่งน้ำสะอาด มิน่า…ย ายอายุเเ ปดสิบยังออกมาเก็บเต าไปกินได้ย ายบอกไม่เก็บไปข า ยหากินหาอยู่เเ กเอามือขยุ้มให้ดูว่าประมาณหนึ่งกำมือสิบบ า ทดูด้ ว ยสายต าที่เเ กเก็บมาวันนี้น่าจะได้เ ป็ นร้อยบ า ทเดินไปเก็บอาหารມ า กินเเ ล ะข า ยได้หนึ่งร้อยไม่ต้องลงทุนอ ะ ไ sเเ ค่ทำเเ หล่งน้ำให้สะอาดปราศຈ า กสารเคมีก็มีเต าให้เก็บ

เป้าหมายข อ งฉันใ นวัยห้าสิบคื ටฐานะปานกลางพออยู่พอกิน