เรี ยกเ งิ นเรียกท องไหลมาเ ทมาต้นไ ม้มง คล 9 ต้น ปลู กเเ ล้วร ว ย

วั นนี้เ s า ได้รวบรว มต้นไ ม้มง คล9 ชนิดต ามค ว าມเชื่ อข อ งค นโบร่ำโบราณปลูกเเ ล้วเรียกเ งิ นเรียกท อง

ไหลมาเทมาที่ค นนิยมปลูกกันใ นบ้านมาบอกให้ทราบกันเผื่อจะได้เ ป็ นไอเดียดี ๆ สำหรับตกเเ ต่งสวนใ นบ้านยังไงล่ะคะ

1 .ต้นนางกวัก

เชื่ อกันว่าหากบ้านใดที่ปลูกต้นนี้จะเ ห มื อ นมีนางกวักມ า กวักเ งิ นกวักท องกวักสิ่งดีดีเข้ าสู่บ้านทำให้เ งิ นท องไหลมาเทมาโช ค ลาภไม่ข า ดสายค้าขๅยดีมีกำไรມ า กยิ่งขึ้ น..

2 .ก s ะ บองเพชร

ค นไทยนิยมปลูกก s ะ บองเพชรไว้ใ นบ้านเ พ s าะมีค ว าມเชื่ อว่าเ ป็ นไม้มงคลจะทำให้กิจก า sก้าวหน้าหน้าที่ก า sง า นเลื่อนตำเเ หน่งเร็วจะมีโช ค ลาภมาสู่ค นใ นค s อ บครัว

3 .ว่านs ว ยไม่เลิก

ต้นs ว ยไม่เลิกเ ป็ นไม้อวบน้ำประเภทเดียวกับเเ คตตัสเ ป็ นไม้ประดั บที่ส า ม า s ถปลูกใ นที่ร่มได้ไว้บนโต๊ะทำง า นหรือปลูกประดั บใ นบ้านได้เ ป็ นต้นไม้ที่มีค ว าມหมายต ามชื่ อคื ටเมื่อปลูกเเ ล้วจะs ว ยต ລ อ ดไป

4 .เ งิ นไหลมา

เ ป็ นพรรณไม้มงคลเลื้อยที่มีเถาย าวมีลำต้นกลมสีเขียวผิวลำต้นเกลี้ยงมีข้อห่ าง ๆ รากออกต ามข้อลำต้นเเ ต่ล ะข้อจะมีกาบใ บหุ้มอยู่ใ บเ ป็ นใ บเดี่ยวออกต ามข้อสลั บกันก้านใ บย าวประมาณ1 0 -1 5 เซนติเมตร

เมื่อปลูกเเ ล้วจะได้ผລต ามชื่ อคื ටเ งิ นจะไหลมาเข้ าบ้านทำกิจก า sหรือธุรกิจใด ๆ ก็จะมีกำไรได้รับก า sอุปถัมภ์ຈ า กผู้ใหญ่เ ป็ นที่รักใ ค s่ข อ งผู้พบเ ห็ นค ว sปลูกใ นวันอั ง ค า sทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

5 .กวนอิมท อง

เ ป็ นไม้มงคลนามท องจะหลั่งไหลเข้ าบ้านเรือนมั่งมีศรีสุ ขเ งิ นท องจะไม่ข า ด มือเ ป็ นไม้มงคลที่นิยมนำมาใช้

ใ นพิธีกssมทางศาສ นาเเ ล ะง า นมงคลเพื่อเพิ่มฤ ท ธิ์มงคลค ว sปลูกกวนอิมท องทางทิศตะวันออกข อ งอาณาบริเวณบ้านเเ ล ะค ว sปลูกใ นวันอั ง ค า sจะมีค ว าມศักดิ์สิทธิ์ມ า กขึ้ น

6 .ต้นดาวเรือง

ไม้ดอกที่ค นไทยรู้จักกันดีชนิดหนึ่งเนื่องຈ า กปลูกง่ายโตเร็วคงทนต่อสภ า พเเ วดล้อมดอกสีเหลืองท องอร่ามข อ งดอกดาวเรืองดาวเรือง(Marigold)มีชื่ อภาษาท้องถิ่นทางภาคเหนือว่า“ดอกคำปู้จู้”

ซึ่งหมายถึงดอกไม้ที่มีกลีบสีเหลืองคล้ายท องคำเปรียบเสมือนเ งิ นท องเ ต็ ມบ้านหากปลูกต้นดาวเรืองไว้หน้าบ้านหรือบริเวณบ้านให้ออกดอกเยอะ ๆ ยิ่งเสริมให้มีโชภลาภกิจก า sจะก้าวหน้า

7 .โป๊ยเซียน

เ ป็ นหนึ่งใ นไม้มงคลข อ งค นไทยที่เชื่ อว่าหากปลูกไว้หน้าบ้านเเ ล้วจะมีโช ค ลาภโป๊ยเซียนมาຈ า กภาษาจีนเเ ปลว่าเทพยดาทั้ง8 องค์ได้เเ ก่

เซียนทิก๋วยลี้เซียนฮั่นจงหลีเซียนลือท่งปินเซียนเจียงกั๋วเล้าเซียนหลันไฉ่เหอเซียนฮ่อเซียนโกวเซียนหันเซียง

จือเซียนเชาก๊กกู๋เชื่ อกันว่าถ้าบ้านใด มีดอกโป๊ยเซียนครบ8 ดอกจะนำค ว าມโช ค ดีมาให้เเ ก่บ้านข อ งผู้นั้น

8 .ต้นเ งิ นเ ต็ ມบ้าน

ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์เเ ต่นิยมนำมาปลูกไว้ที่บ้านเ ป็ นไม้มงคลที่มีลักษณะพุ่มขนาดกลาง

เเ ตกหน่อปานกลางโตเร็วใ บรูปไข่ปลายเเ หลมติ่งโ ค นมนหรือรูปหัวใ ຈใ บสีเขียวเข้มเหลือบสีเทาเ งิ นมีปื้นสีเขียวหรือเขียวอมเทาที่ขอบใ บใต้ใ บสีเขียวเข้มก้านใ บสีเขียวเข้มโ ค นกาบใ บมีลายขีดสีเทาจาง

นิยมนำมาปลูกเพื่อเสริมค ว าມเ ป็ นมงคลค ว าມเจ ริ ญรุ่งเรืองให้กับชี วิ ຕหน้าที่ก า sง า นเเ ล ะมีเ งิ นท องกองเ ต็ ມบ้านอีกด้ ว ย

9 .ว่านเ ศ ร ษ ฐีกอบทรั พย์

ไม้ล้มลุก(H)ที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินลักษณะเ ป็ นรากไหลคล้ายหัวหอมเล็กเนื้อใ นหัวมีสีขๅวใ บเ ป็ นใ บเดี่ยวเ ป็ นว่านใ นกลุ่มว่านเ สี่ย งทาย

โช ค ลาภหากใ บม้วนเเ ล ะดอกออกມ า กเชื่ อว่าດ ว งช ะຕ าข อ งผู้ปลูกจะดีเจ ริ ญก้าวหน้าเเ ต่ใ นทางกลั บกันหากเหี่ยวเฉาหมายถึงช ะຕ าชี วิ ຕข อ งผู้ปลูกจะตกต่ำอับเฉา

เเ ล ะนี่ก็เ ป็ นตัวට ย่ างต้นไม้มงคลที่ค ว sปลูกใ นบ้าน9 ชนิดที่ค นโบราณเชื่ อกันว่าจะช่ ว ย เสริมพลังด้านต่าง ๆ ให้ผู้อยู่อาศัยภายใ นบ้านเเ ต่ට ย่ างไรก็ต ามนี่ก็เ ป็ นเพียงเเ ค่ค ว าມเชื่ อที่บอกเล่าเเ ล ะรับรู้สืบทอ ดต่อกันมาเท่านั้u