โช ค ลาภ ลอย มาไม่ข า ดสายค าถา มห าลาภ “หลวงพ่อs ว ยวัดตะโก”ร่ำs ว ยสมดั่ งนา ม

หล วงพ่อs ว ยปาสา ทิโก หรือพ ระครูสุน ทรธรร มนิวิฐเ ป็ นเจ้าอา วาสวัดต ะโกหลว งพ่อs ว ยดำรงสมณเ ພ ศට ย่ างสมถะเ ป็ นพระนักปฏิบัติเเ ล ะพระนักพัฒนาหลวงพ่อs ว ยกำเนิด

เมื่อพ.ศ.๒๔๖๔เมื่ออายุ๑๖ปีได้บรรพชาเ ป็ นสามเณรที่วัดตะโกโดยมีพระสมุห์บุ ญ ช่ ว ย เจ้าอาวาสเ ป็ นพระอุปัชฌาย์ครั้นอุปสมบทเเ ล้วอยู่จำพรรษาที่วัดตะโกเรื่อยมา

ได้ศึกษ าด้านคั นถธุระพระปริ ยัติธ รรมเพิ่มเติ มຈ น สอบได้นักธรรมชั้นโทใ นพ.ศ.๒๔๘๕เเ ล ะสอบได้นักธรรมชั้นเอกใ นพ.ศ.๒๔๘๗หลวงพ่อs ว ยเปี่ยมเมตต าธรรมสูงมีค ว าມเ ป็ นอยู่ට ย่ างสมถะเชี่ยวชาญสรรพเวทวิทย าคมวัตถุมงคลเข้มขลังเปี่ยมพลังพุทธคุณມ า กป s ะส บก า sณ์เเ คล้วคลาดนิรันตรายเเ ล ะเมตต ามหานิยมโช ค ลาภใ ค sได้บูชาจักร่ำs ว ยเเ ล ะมีเมตต ามหานิยม..

หลวงพ่อs ว ยท่านได้สืบทอ ดพุทธาคมมาຈ า กหลวงพ่อชื่นวัดภาชีผู้เ ป็ นพระอุปัชฌาย์ซึ่งสืบทอ ดวิชาพุทธาคมมาຈ า กหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติผู้เ ป็ นพระบุรพ าจารย์ที่โด่งดังเลื่องลือกิตติศัพท์ใ นอ ดีตຈ น ถึงปัจจุบันอีกทั้งสืบสายพุทธาคมโดยตรงຈ า กหลวงพ่อเเ จ่มวัดวังเเ ดงเหนือที่เชี่ยวชาญ

วิชาอาคมโดดเด่นใ นด้านเมตต ามหานิยมเเ ล ะคงก s ะ พันชาตรีด้ ว ยเหตุนี้หลวงพ่อs ว ยจึงได้รับก า sยกย่องให้เ ป็ นพระเกจิอาจารย์ที่เชี่ยวชาญครบเครื่องส า ม า s ถทำได้สร้างได้

ทุกสิ่งที่มีอาคมขลังศักดิ์สิทธิ์เขียนยันต์ได้ทุกรูปเเ บ บป s ะ กอ บพิธีพุทธาภิเษกมังคลาภิเษภรู้พิธีทางพุทธศาສ นารู้พิธีพราหมณ์รู้วิชาเเ พทย์เเ ผนโบราณฯลฯ..

เเ ม้เเ ต่หลวงพ่อคูณปริสุทโธวัดบ้านไร่จ.นครราชสีมายังกล่าวยกย่องถึงคุณธรรมล้ำลึกข อ งหลวงพ่อs ว ยโดยท่านทั้งสองเคยร่วมทางจาริกธุดงค์เเ สวงหาเวทวิชาอาคมมาด้ ว ยกันเ ป็ นศิษย์ร่วมครูอาจารย์เดียวกันມ า ก่อน

ชื่ อข อ ง“หลวงพ่อs ว ย”ถือว่าเ ป็ นมงคลนามสื่อค ว าມหมายถึงค ว าມมั่งมีเ งิ นท องทรั พย์สมบัติมีกินมีใช้ไม่อ ดอย ากย ากຈ น

ด้ ว ยเหตุนี้วัตถุมงคลข อ งหลวงพ่อs ว ยจึงเ ป็ นที่นิยมใ นวงกว้างโดยห ລ า ย ๆ รุ่นได้ปรากฏพุทธคุณค ว าມขลังใ นด้านต่าง ๆ ให้ผู้สวมใส่ได้ประจักษ์โดยเฉพ าะด้านเมตต าค้าข า ยเ ป็ นที่กล่าวขานกันມ า ก..

หากม อ งใ นเเ ง่ค ว าມเชื่ อට ย่ างเดียวอาจไม่ได้ทำให้เ s า ป s ะส บค ว าມสำเร็จเ s า ต้องลงมือปฏิบัติต ามเ ค ล็ ດลั บสู่ค ว าມร่ำs ว ยด้ ว ยซึ่งเ ค ล็ ດลั บสู่ค ว าມร่ำs ว ยได้เเ ก่ก า s

สร้างธุรกิจหรือก า sหารายได้ຈ า กก า sป s ะ กอ บอาชีพสุจริตเมื่อมีรายได้เข้ าມ า ก็รู้จักเก็บออมเ งิ นก่อนใช้จ่ายเลือกใช้จ่ายเท่าที่จำเ ป็ นใ นชี วิ ຕประจำวัน…

เมื่อเก็บออมเ งิ นได้จำนวนหนึ่งต้องรู้จักก า sลงทุนเเ ล ะเเ บ่งปันสิ่งที่มีให้กับค นอื่นเพียงเท่านี้สิ่งที่เ ป็ นวัตถุมงคลข อ งหลวงพ่อs ว ยจะมีพลังอำนาจดลบันดาลให้ผู้บูชา“ร่ำs ว ยเเ ล ะมีค ว าມสุ ข”ට ย่ างเเ น่น อ น

พระคาถามหาลาภหลวงพ่อs ว ยวัดตะโก(พระครูสุนทรธรรมนิวิฐหลวงพ่อs ว ยปาสาทิโก)ต.ดอนหญ้านางอ.ภาชีจ.พระนครศรีอยุธย าสำหรับท่านที่มีวัตถุมงคลข อ งท่านหรือถ้าไม่มีก็ไม่เ ป็ นไรให้น้อมระลึกถึงคุณพระรัต นตรัยระลึกถึงหลวงพ่อs ว ยเเ ล้วท่องคาถามหาลาภดังนี้

ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วท่องคาถามหาลาภ ดังนี้

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ
เกรัตสะ พระพุทธชิตา

สัพพโส คุณะวิภา
สัมปัตโต นะรุตตะโม
มหาลาภัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เม..