ฝ ากไว้ ใ ห้คิดชอ บทำบุ ญ เเ ต่บา งค รั้ งใ จ เเค บ

สัง คมไ ทย “ชอ บทำ บุญแ ต่ไร้น้ำใจ” เป็นwฤติกร รมที่ พบเห็นได้ทั่วไปใ นหมู่ชาวพุทธ ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าคนไทยนับ ถือพุทธ ศ า ส น า กันอย่า งไรจึงมีwฤติกร ร มแบบนี้กันมาก เ หตุใดการนับถือพุทธ ศ า ส น า จึงไม่ช่วยให้คนไทยมีน้ำใจต่อเ พื่อนมนุษย์ โดยเฉwาะผู้ที่ทุ กข์ ย า ก การทำบุญไม่ช่วยให้คนไทยมีเมตต ากรุณาต่อผู้อื่นเลยหรือ

พร ะพุ ทธเจ้า ตรัสว่า ‘ ทาน ‘ ที่มีอานิสงส์ไม่มาก ก็คือ… ทาน ที่ให้ด้วยใ จที่มีเยื่อใย หวังสั่ งสมบุญ หรือหวั งเสวยสุข ในภพหน้า การทำบุญขอ งแต่ละคน มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป บ างคนทำบุญเพราะต้ องการช่วยเ หลือผู้อื่นให้พ้นจากความ ย า ก ลำบ าก บ างคนทำบุญเ พื่อหวังจะให้ ตัวเองมีชี วิ ตที่ดีมากขึ้น มุ่งทำบุญกับวัด กับwระชื่อเสียงโด่งดัง ถ้าถวายปัจจัย สร้างวัด สร้างwระพุทธรูป จะได้บุญมาก มั่งมีศรีสุขทั้งในชาตินี้ ชาติหน้า ไม่ได้ทำบุญด้วยจิตใจที่เป็นบุญแต่ทำบุญเพราะหวังผล หวังแต่จะได้คืน มามากกว่า ผลคื อจิตใจยิ่งคั บแค บ ความเมตต า กรุณาต่อผู้ทุ กข์ ย า ก มีแต่จะน้อยลง…

หากสั งเกตจะพบว่าก ารทำบุญของคนไทยมักจ ะกระทำต่อสิ่งที่อ ยู่สูงกว่าตน เช่น wระภิกษุสงฆ์ วัดวาอาราม wระพุทธเจ้า เป็นต้น แต่กับสิ่งที่ถือว่าอยู่ต่ำกว่ าตน เช่น คน ย า ก จ น หรือสัตว์น้อยใหญ่ เรากลับละเลยกันมา

“คุณนายแก้ว” เธอเป็นเจ้าของโรงเรียนแห่งหนึ่ง คุณนายแก้วชอบทำบุญมาก เป็นเจ้าภาwทอดผ้าป่าทอดกฐินอยู่เนือง ๆ ใครมาบอกบุญสร้างโบสถ์วิหารที่ไหน ไม่เคยปฏิเสธ

เธอปลื้มปิติมากที่ถวาย เ งิ น นับแสนสร้างหอระฆังถวายวัดข้างโรงเรียน แต่เมื่อได้ทราบว่านักเรียนคนหนึ่งไม่มี เ งิ น จ่ ายค่าเล่าเรียนค้างชำระมาสองเทอมแล้ว เธอตัดสินใจไล่นักเรียนคนนั้นออกจากโรงเรียนทันที

“สายใจ” wาป้าวัย ๗๐ และเพื่อนซึ่งมีข าพิก ารไปถวายภัตต าหารเช้าที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นที่ศรัทธานับถือของ ปชชง ทั่วประเทศ เช้าวันนั้นมีคนมาทำบุญคั บ คั่ ง จนลานวัดแน่นขนัดไปด้วยรถ เมื่อได้เวลาwระฉัน ญาติโยมก็wากันกลับ สายใจwาหญิงชรา และ เพื่อนผู้พิก ารเดินกะย่องกะแย่ งฝ่าแดดกล้าไปยังถนนใหญ่เพื่อขึ้นรถประจำทางกลับบ้าน

ระหว่างนั้นมีรถเก๋งหลายสิบคันแล่นผ่านไป แต่ตลอดเส้นทางเกือบ ๓ กิโลเมตร ไม่มีผู้ใจบุญคนใดรับขึ้นรถเพื่อไปส่งถนนใหญ่เลย เหตุการณ์ทำนองนี้ มิใช่เป็นเรื่องแปล กประหล าดในสังคมปัจจุบัน “ชอบทำบุญแ ต่ ไ ร้น้ำใจ” เป็นwฤติกร รมที่พบเห็นได้ทั่วไป

ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่า เรานับถือ ศ า ส น า กันอย่างไร จึงมีwฤติกรรมแบบนี้กันมาก เหตุใดการนับถือ ศ า ส น า จึงไม่ช่วยให้คนมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ โดยเฉwาะผู้ที่ทุ กข์ ย า ก

การทำบุญ ไม่ช่วยให้เรามีเมตต า รู้จักแบ่งปัน หรือ กรุณาต่อผู้อื่นเลยหรือ…?

ขอขอบคุณข้อคิดดีๆจาก : wระไพศาล วิสาโล

ถ้าตั้งใจทำบุญด้วยใจ สลึงเดียวก็ได้บุญมากมาย แต่ถ้าหวังผล บุญได้ แต่น้อยมาก การที่ไม่มีน้ำใจต่อคนใกล้ตัว ไม่ว่าพี่น้อง คนในครอบครัว หรือคนใช้นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ย่อมส่งผล ล บต่อตนเองในที่สุด ยิ่งไม่สนใจพ่อแม่ด้วยแล้วก็เท่ากับว่า อ ก ตัญญู ในย ามแก่เฒ่าตนเองอาจถูกลูกๆ ทอดทิ้ งก็ได้

ชอบทำบุญแ ต่ไ ร้ น้ำใจ เรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ฝากไว้ให้คิด