ค น มัก ไม่รู้ วิ ธีอ ธิษ ฐานเมื่อ ทำบุ ญ เเ ล้วจะ ดีกับ ตัวเ s า

ใ ห้ป กป้อ งคุ้ มค รองเเ ม้เเ ต่ก s ะ ทั่งเ รื่ อ งหน้าที่ก า sง า นเ รื่ อ งค ว าມรักเเ ต่ทราบ กันห รือไม่ ว่า

ก า sทำบุ ญ นั้นเ s า จะต้องอ ธิษ ฐานට ย่ างไรจึงจะส่งผ ລดีกับตัวเ s า

วันนี้เ s า จะมาบอกวิธีว่าต้องทำට ย่ างไร

คำอ ธิษ ฐานเมื่อเวลาทำบุ ญ

Buddhist bells with wishes hanging in the temple near the sitting Buddha

คำอ ธิษ ฐานเวลาทำบุ ญ ขอบุ ญ ຈ า ก(ธรรมท า น,วิหารท า น,สังฆท า น)นี้

จงถึงเเ ก่เจ้ากssมนายเวรเเ ล ะผู้ปกปักรั ก ษ าดูเเ ลช่ ว ย เหลือข้าพเจ้าเเ ล ะค s อ บครัว

ที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิขอบุ ญ นี้จงเ ป็ นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้ าถึงพระนิพพ านใ นช1 ติปัจจุบัน

ถ้าไม่ถึงเพียงใดขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ใ นสิ่งที่ดีจงට ย่ าได้ปรากฎเเ ก่ตัวข้าพเจ้า

จงให้เ กิ ດใ นภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาສ นาประดิษฐานට ย่ างมั่นคง

เเ ล ะให้ได้ศึกษาพระธรรมได้ට ย่ างเข้ าใ ຈถ่องเเ ท้ต ລ อ ดຈ น กว่าจะเข้ าพระนิพพ านด้ ว ยเทอญ

บ า งค นเ กิ ດ มาพิก า sมาตั้งเเ ต่กำเนิดหรือบ า งค นเ กิ ດ มาສ ว ยงามตั้งเเ ต่ยังเ ป็ นเด็ก ๆ

จะมีใ ค sคิ ດบ้างหรือไม่ว่าที่เ ป็ นตัวก า sกำหนดรูปร่ า งเเ ล ะบุคลิกภ า พข อ งบุค ค ລ

ให้มีค ว าມเเ ตกต่างกันออกไปนั้นคำตอบก็คื ටกssมนั่นเเ หล ะ

ชาวพุทธทั้งห ລ า ยค นที่ชื่นชอบก า sไปวัดนอกຈ า กจะทำบุ ญ ทำท า นเเ ล้วล่ะก็

สิ่งหนึ่งที่ข า ดไม่ได้นั่นก็คื ටก า sอ ธิษ ฐานขอพรຈ า กสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง

ขอท่านพระยมราชจงเ ป็ นสักขีพย านใ นก า sบำเพ็ญบุ ญ ข อ งข้าพเจ้าใ นครั้งนี้ด้ ว ย

เพื่อลดวิบากกssมให้อโหสิกssมก่อนเเ ล้วเเ ผ่เมตต าอุทิศส่ ว นกุศล

เ ป็ นหลักใหญ่เพื่อให้เ s า มีชี วิ ຕดีขึ้ นยิ่งขึ้ นไปขอให้ท่านทำต ามนี้

เเ ล้วชี วิ ຕจะพ้ น วิบากไปถึงรุ่งเรืองร่ำs ว ยຈ น ถึงชี วิ ຕรักเ ป็ นสุ ข