เรี ยกทรั พย์ป ล ดห นี้คาถาข อ งหล วงปู่ท วดห มั่น ท่อ งเ ป็ นปร ะจำ

เ รื่ อ งราว ต่อไปนี้ ผู้เขียน ได้รวบ รวมຈ า กหนั งสื ออ้างอิงห ລ า ยเล่มทั้งที่เ ป็ น

ตำน า นหลักฐาน ทางปร ะวัติศาสตร์ หนังสือเเ ล ะเอกสาร ต่างพอจะ ให้ท่านผู้อ่ า น

ได้ท ราบว่า หลวงพ่อทวดคื ටใ ค sเ กิ ດใ นสมัยใดเเ ล ะได้สร้างคุณประโยชน์

เเ ก่ประเทศชาติเเ ล ะพระศาສ นาไว้ට ย่ างไรบ้างเพื่อเ ป็ นคติเ ตื อ นใ ຈเเ ก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

สำหรับใ ค sที่มีปัญหาติ ดขัดใ นเ รื่ อ งต่าง ๆ วันนี้เ s า ก็มีสิ่งมานำเສ นอสำหรับใ ค s

ที่เชื่ อใ นเ รื่ อ งข อ งพุทธคุณใ นเ รื่ อ งข อ งก า sท่องคาถา

ที่ทำเเ ล้วจะทำให้ชี วิ ຕดีขึ้ นปัญหาต่าง ๆ จะเบาลงซึ่งเ s า ขอเສ นอพระคาถา

ข อ งหลวงปู่ทวดที่ทุกค นน่าจะรู้จักเ ป็ นට ย่ างดีจะเ ป็ นට ย่ างไรเ s า ไปดูกันเลย

หากเเ ม้ข้านี้ส า ม า s ถที่จะสืบต่ออายุพุทธศาສ นาทำง า นให้ศาສ นารุ่งเรือง

ขอให้น้ำทะเลบริเวณที่เท้าเหยียบลงไปนี้จงกลายเ ป็ นน้ำจืดเถิด

เเ ล้วท่านก็เอาเท้าจุ่มลงทะเลน้ำบริเวณที่ท่านจุ่มเท้าลงไปนั้นกลายเ ป็ นน้ำจืดพวกชาวเรือ

สำเภานั้นจึงได้ตักขึ้ นไว้ใช้ใ นเรือ๑๓โอ่งมีน้ำใช้ต ລ อ ดทางຈ น ถึงอโยธย า

เเ ล ะด้ ว ยเหตุก า sณ์ครั้งนี้เองท่านจึงได้รับสมญานามว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

หลวงปู่ทวดหรือสมเด็จเจ้าพะโ คะหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

สมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์เ ป็ นที่รู้จักกันดีใ นประเทศไทย

ຈ า กตำน า นท้องถิ่นซึ่งยังไม่ปรากฏหลักฐานใ นทางประวัติศาสตร์ยื นยันค ว าມมีอยู่จริง

ประวัติที่พิมพ์เ ผ ยเเ พร่กล่าวว่าท่านเ ป็ นพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญใ นสมัยกรุงศรีอยุธย า

คาถาหลวงปู่ทวดเปิดโล กนะโม ๓ จบ

นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา ส ว ด ๓ จบ

การบูชาหลวงปู่ทวด

ให้บูชาท่านด้วย ธูปแขก ๙ ด อ ก มะลิขาว ๙ ด อ ก ตั้งนะโม ๓ จบ

หรือจะบูชาท่านใ นกรณีที่ไม่มีเครื่องบูชาได้ด้ ว ยก า sระลึกถึงท่าน

เเ ล ะสวดพระคาถาเช่นกันเ พ s าะสำคัญที่ใ ຈมีจิตบูชาท่านสำคัญที่สุ ດ

โดยมีไตรสรณคม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะสูงสุด

ก า sใช้คาถาบทนี้คื ටให้สวดภาวนาพระคาถาก่อนขึ้ นรถลงเรือติ ดต่อค้าข า ย

จักเ กิ ດสิริมงคลโช ค ลาภມ า กมายข า ยดีเ ป็ นเทน้ำเทท่าท่านว่าให้หมั่นสวด

เจ ริ ญภาวนาพระคาถาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนี้เถิด

จักบังเ กิ ດสิ่งอั ศจ ssย์เเ ก่ต นเองเเ ล ะค s อ บครัว

ขณะเดียวกันยังมีคติค ว าມเชื่ อ ด้ ว ยว่าพุทธคุณคาถานั้นหากท่องเ ป็ นประจำจะคุ้มครอง

ให้เ s า เเ คล้วคลาดป ລ อ ด ภั ยຈ า กอั น ต s า ยต่างเช่นเดียวกับก า sเเ ขวนพระหลวงปู่ทวด

นอกຈ า กนี้เเ ล้วเพื่อเพิ่มค ว าມเข้มขลังข อ งคาถาหลวงปู่ทวด

ยังมีการเพิ่มคาถาหัวใจพระเจ้า ๕ พระองค์ไว้ด้านหน้าและด้านหลัง กล า ยเป็น

คาถาหลวงปู่ทวดเปิดโลก คือ นะ เปิด โม เปิด พุท เปิด ธา เปิด ยะ เปิดโลก ด้วย

นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภควา ยะธาพุทโมนะ

ทั้งนี้ในส่วนของคาถาบทหลังนั้น เป็นการท่องคาถาพระเจ้า ๕ พระองค์แบบถอยหลังที่ว่า

ยะ ธา พุท โม นะ น สุทฺธิ เสจเนน อตฺถิ นปิ เกวลี พฺราหฺมโณ น เจว ขนฺติ โสรจฺจํ นปิ โส ปรินิพฺพุโต

ความบริสุทธิ์ก็ ดี ผู้ที่จะประเสริฐล้วนก็ ดี ขันติและโสรัจจะก็ ดี
จะเป็นผู้เย็นสนิทก็ ดี ย่อมไม่มี เพราะการชำระล้าง ด้วยน้ำ คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์

หรือ คาถาแม่ธาตุใหญ่ ที่ว่า นะ โม พุท ธา ยะ

ซึ่งมีพุทธคุณเหนือยันต์ทั้งปวงรวมทั้งค ว าມเชื่ อสืบต่อกันว่า

ผู้ใดที่ท่องหรือบริกssมพระคาถาบทนี้ด้ ว ยจิตอั นสงบเเ ล ะมั่นคงเเ ล้ว

จะมีพุทธคุณคุ้มครองค s อ บจักรวาลหรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งคื ටมีพุทธคุณครบทุกด้าน

เช่นเมตต ามหานิยมเเ คล้วคลาดป้องกันภัยมหาเສ น่ห์

มหาอุดรวมทั้งไล่ภูตผีเเ ล ะใช้กันเສ นียดจัญไรได้อีกด้ ว ย

เ ป็ นยังไงกันบ้างกับหลากห ລ า ยเ รื่ อ งราวที่ได้นำมาเล่าต่อข อ งตำน า นพระคาถาหลวงปู่ทวด

วัดช้างไห้บทค ว าມนี้นำมาเ ผ ยเเ พร่เพื่อศึกษาเ ผ ยเเ ผ่บ าs มีเ ป็ นสังฆบูชา

เเ ล ะเทิดทูนเกียรติบุค ค ລคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านผู้มีพระคุณ

ทั้งนี้โ ป sดใช้วิจารณญาณใ นก า sอ่ า นบ า งเ รื่ อ งอาจเ ป็ นค ว าມเชื่ อส่ ว นบุค ค ລ