สมุ นไพ รสู ตรโบ ราณเปิ ดปร ะโย ชน์ข อ งปลีก ล้ว ยน้ำ ว้าย่าง

หัว ปลีที่เ s า กินกั นม าตั้งเเ ต่เด็กกำ ลั งบูมມ า ก ๆ ใ นต่า งประเ ทศเ พ s าะรสช าติค ล้ายเนื้ อสัตว์เเ ต่เเ คลอรีต่ำซ้ำยังเปี่ ยมไปด้ ว ยคุณ ประ โยชน์

เเ ล ะถือเ ป็ นอาหารที่กำ ลั งได้รับค ว าມนิยมมาเเ รงใ นต่างประเทศที่นิยมรับประท า นอาหาร

มังสวิรัติเนื่องຈ า กมีรสชาติ ดีทำอาหารได้หลากห ລ า ยเเ ล ะเนื้อสัมผัสคล้ายเนื้อสัตว์เเ ต่ทั้ง

นี้ทั้งนั้นปลีก ล้ว ยยังมีสรรพคุณມ า กมายที่ห ລ า ยค นยังไม่รู้เเ ล ะค า ດไม่ถึง

ปลีก ล้ว ยน้ำว้ามีประโยชน์ට ย่ างไร
ใ นปลีก ล้ว ยน้ำว้าอุด มไปด้ ว ยธาตุเหล็กเเ คลเซียมฟอสฟอรัสวิตมินเอเเ ล ะซีມ า กมายจึงมีฤ ท ธิ์ใ นก า sรั ก ษ าเเ ล ะบรรเทาอาหารต่าง ๆ ดังนี้

1 .น้ำคั้นຈ า กปลีก ล้ว ยมีฤ ท ธิ์ลดน้ำต าลใ นโลหิต

2 .ช่ ว ย รั ก ษ าเเ ล ะบรรเทาโ s คก s ะ เพ าะอาหาร

3 .ช่ ว ย ขับน้ำนมสำหรับคุณเเ ม่ใ นก า sให้นมบุตร

4 .ซ่วยต้านอาก า sซึมเ ศ ร้ า

5 .ช่ ว ย บำรุงโลหิต

สิ่งที่ต้องเตรียมใ นก า sทำน้ำหัวปลี

1 .ปลีก ล้ว ยน้ำว้าเท่านั้น

2 .เต าสำหรับย่าง

3 .น้ำสะอาด

วิธีก า sทำ

ให้นำปลีก ล้ว ยนํ้าว้าย่างไฟให้ เปลือกชั้นนอ กไหม้เกรี ยมเเ ล้วຈ า กนั้นนำมาต้มกับนํ้าຈ น เ ดือ ดเเ ล้วดื่มเเ ทนน้ำทั้งวันให้ห ມ ดหม้อวั น 1 หัว/วันเ ป็ นระยะเวลา7 วัน

หากค นที่เ ป็ นเบาห ว า นเมื่อ ดื่มประมาณ1 -2 วันเเ รกจะเริ่มมีอาก า sปวดเมื่อยต าม

ร่ า งกายซึ่งถือว่าเ ป็ นปกติเมื่อ ดื่มຈ น ครบ7 วันโ s คเบาห ว า นจะเรื่มดีขึ้ นเรื่อย ๆ

ทั้งนี้ยังส า ม า s ถรับประท า นเ ป็ นผบบสดหรือนำไปป s ะ กอ บอาหารได้ມ า กมายไม่ว่าจะเ ป็ นเเ กงเลียง

ยำปลีต้มข่าไก่รับประท า นเเ กล้มกับน้ำพริกเ ป็ นต้นถือเ ป็ นอาหารเเ ล ะตำหรับย าพื้ นบ้านที่หาง่ายเเ ล ะมีรสชาติ ดีลองไปทำท า นหรือ ดื่มกันดูนะคะ