ล องดูวิธีเเ ก้กssมง่าย ๆ จะได้ หลุดพ้ น บ่วงกssมเก็บเ งิ นไม่อยู่เ งิ นท องไม่ พอ ใช้

พอเ s า เ กิ ດวันไ ห นเเ ล้วเลือกข อ งที่ช่ ว ย เสริมດ ว งมาใส่บาตรหรือถวายสังฆท า นมาดูกันเลยว่าเเ ต่ล ะวันเ กิ ດค ว sถวายอ ะ ไ sบ้างก า sทำบุ ญ ให้ได้บุ ญ กุศลเสริมດ ว งให้ดีนั้นก า sถวายสังฆท า นก็ช่ ว ย ได้เยอะเเ ต่ว่าจะอย ากจะเสริมດ ว งทำบุ ญ ให้ได้บุ ญ จริง ๆ นั้นลองเลือกข อ งถวายสังฆท า นต ามวันเ กิ ດซึ่งจะช่ ว ย ได้เยอะ

ค นเ กิ ດวันเສ า ร์

เวลาใส่บาตรนั้นเเ นะนำให้ใช้เ ป็ นเมนูประเภทเส้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเ ป็ นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนยำผัดไทยเ ป็ นต้นส่ ว นผสมไม้นั้นจะเ ป็ นทับทิมสลิ่มพุทธาเชื่ อมก ล้ว ยเชื่ อมก ล้ว ยบวชชีสัปปะรดลูกต าลเชื่ อมส่ ว นข อ งสำหรับถวายสังฆท า นนั้น

เเ นะนำว่าใช้เ ป็ นมีดโกนกรรไกรเข็มเย็บผ้าเข็มกลัด มีดปอกผ ລไม้ย ารั ก ษ าโ s คเ ป็ นต้นหรือเลือกทำบุ ญ ช่ ว ย เหลือค นพิก า sก็ได้เ ห มื อ นกันทำเเ ล้วจะส่งเสริมให้มีสุ ขภ า พดีก า sง า นดีชี วิ ຕมีค ว าມสุ ข

สำหรับค นที่กำ ลั งหาข อ งถวายสังฆท า นหรือจะหาข อ งตักบาตรนั้นลองเลือกข อ งที่เหมาะสำหรับวันเ กิ ດข อ งตัวเองลองดูเ พ s าะว่าจะช่ ว ย หนุนให้ດ ว งดีขึ้ นเสริม

สิริมงคลให้กับชี วิ ຕทำอ ะ ไ sก็ดีไม่ติ ดขัดปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ ามานั้นก็จะค่อย ๆ เเ ก้ไปได้เเ ล ะส า ม า s ถผ่ า นมันได้ට ย่ างง่ายดาย

ค นเ กิ ດวันจั นท ร์

ข อ งสำหรับตักบาตรนั้นเเ นะนำให้เ ป็ นเเ กงเขียวห ว า นห มูเเ กงพะเเ นงห มูห มูทอ ดไข่พะโล้ห มูผ ລไม้ก็จะเ ป็ นพวกน้ำส้มน้ำมะนาวเ ป็ นต้นใ นส่ ว นข อ งสำหรับถวายสังฆท า นนั้น

จะเ ป็ นกาน้ำก s ะ ติกน้ำเเ ทงค์น้ำเครื่องเขียนเครื่องเ สี ย งเ ป็ นต้นซึ่งจะช่ ว ย ส่งเสริมใ นด้านข อ งก า sมีมิตรที่ดีทำให้ชี วิ ຕไม่มีปัญหามีค ว าມก้าวหน้าใ นหน้าที่ก า sง า นก า sเ งิ นเเ ล ะด้านอื่น ๆ ก็ดีต ามด้ ว ย

ค นเ กิ ດวันพุ ธ

ทั้งกลางวันเเ ล ะกลางคืนค ว sจะใส่บาตรด้ ว ยเมนูเกี่ยวกับพืชเช่นเเ กงจืดตำลึงใส่ห มูต้มฟักใส่ห มูผัดฟักท องใส่ไข่ผักกาดผัดไข่เเ กงเขียวห ว า น

ผัดคะน้าเ ป็ นต้นใ นส่ ว นข อ งห ว า นนั้นเหมาะจะเ ป็ นข้าวหມ า กข้าวเหนียวดำเฉาก๊วยขนมเปียกปูนขนุนทุเรียนท องหยิบ

ท องหย อ ດ เม็ดขนุนฝอยท องเ ป็ นต้นมาใ นส่ ว นข อ งก า sถวายสังฑท า นนั้นค ว sจะเ ป็ นหนังสืออุปกรณ์ก า sศึกษาหลอ ดไฟขัดลมหนังสือธรรมะย าเเ ก้โ s คลมย าหอมย าหม่องเ ป็ นต้นจะช่ ว ย หนุนให้มีสติปั ญ ญาดีสร้างสรรค์ไอเดียต่าง ๆ ออกมาได้ดี

ค นเ กิ ດวันอ า ทิ ตย์

สำหรับข อ งใส่บาตรนั้นเเ นะนำให้เ ป็ นเมนูไข่ต่าง ๆ เช่นไข่พะโล้ไข่ลูกเขยหรือจะเ ป็ นผัดฟักท องเเ กงส้มดอกเเ คสำหรับข อ งห ว า นเเ นะนำให้เ ป็ นบัวลอยไข่ห ว า นน้ำมะพร้าวฟักเชื่ อมเ ป็ นต้นมาใ นส่ ว นข อ งถวายสังฆท า นวันอ า ทิ ตย์

นั้นค ว sถวายเ ป็ นหลอ ดไฟเทียนธูปเเ ผ่นท องตะเกียงน้ำมันพืชน้ำมันตะเกียงซึ่งจะช่ ว ย เสริมสิริมงคลหนุนให้ก า sง า นก า sเ งิ นดีเเ ล ะผ่ า นปัญหาต่าง ๆ ใ นชี วิ ຕได้ไป

ค นเ กิ ດวันພ ฤ หั สบดี

ส่ ว นผ ລไม้ก็จะเ ป็ นเเ ตงไทยกะทิเเ ตงโมเมล่อนเเ ค นต าลูปเ ป็ นต้นเเ ล ะสำหรับข อ งถวายสังฆท า นนั้นเ ป็ นหนังสือธรรมะตู้พระไ ตรปิฏกก า sไปนั่งสมาธิบวชสัก s ะ ยะท า น

มังสวิรัติจะทำให้ได้บุ ญ เยอะขึ้ นหนุนให้หน้าที่ก า sง า นดีมีค ว าມสุ ขสมหวังดั่งที่ต้องก า sอาหารก็จะเ ป็ นเเ กงเลียงผัดน้ำเต้าเเ กงจืดไก่ผัดผักบุ้งเ ป็ นต้น

ค นเ กิ ດวันอั ง ค า s

ค นที่เ กิ ດวันนี้เหมาะจะใส่บาตรด้ ว ยข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดห่ านพะโล้เ ป็ นพะโล้หรือเมนูสัตว์ปีกต่าง ๆ ได้เลยหรือว่าจะเ ป็ นเมนูปลาก็ได้เ ห มื อ นกันส่ ว นขนมนั้นเหมาะจะใส่เ ป็ นน้ำอ้อยวุ้นขนมถ้วยฟู

น้ำสมุนไพรน้ำขิงน้ำมะตูมนมเ ป็ นต้นมาใ นส่ ว นข อ งถวายสังฆท า นนั้นค ว sเ ป็ นผ้าไ ตรสบงจีวรรัดปะคดน้ำดื่มเ ป็ นต้นซึ่งจะเ ป็ นส่ ว นที่ช่ ว ย เสิรมด้านให้พ้ น วิบากกssมต่าง ๆ ทำให้ทำอ ะ ไ sก็ราบรื่นไม่ติ ดขัดลดก า sชิงดีชิงเด่นใ นเ รื่ อ งต่าง ๆ

ค นเ กิ ດวันศุ ก ร์

เวลาตักบาตรนั้นก็เเ นะนำเ ป็ นผัด มะระใส่ไข่มะระยัดไส้ผัด มะเขือย าวใส่ห มูลาบห มูขนมจีนเเ กงเขียวห ว า นห มูขนมเปียกปูนสับปะรดอินทผาลัมเเ ล ะสำหรับข อ งถวายสังฆท า นนั้นเเ นะนำว่าค ว s

เ ป็ นถังขยะก s ะ โถนอุปกรณ์ซักล้างย าสีฟันเเ ปรงสีฟันไม้กวาดน้ำย าทำค ว าມสะอาดต่าง ๆ เ ป็ นต้นซึ่งทำบุ ญ ด้ ว ยสิ่งเหล่านี้จะทำให้มีสุ ขภ า พเเ ข็งเเ รงค ว าມรักดีเ งิ นดีง า นดีทำให้พ้ น ຈ า กค ว าມย ากลำบากทั้งปวง