บูชาพระ ประจำ วันเ กิ ດเ ป็ นประจำ หรือมีไว้ใ นห้อ งพระปร ะจำ บ้าน

ค นที่เ กิ ດวันจั นท ร์

เ ป็ นปางห้ามญาติหรือห้ามสมุทรจะทำให้เสริมเ รื่ อ งโช ค ลาภค ว าມร่มเ ย็ น

ค นที่เ กิ ດวันอั ง ค า s

เ ป็ นปางไสย าສ น์จะทำให้เ กิ ດค ว าມร่มเ ย็ นสงบสุ ขภายใ นค s อ บครัว

ค นที่เ กิ ດวันพุ ธกลางวัน

เ ป็ นปางอุ้มบาตรจะบันดาลให้เ กิ ດลาภค ว าມโช ค ดีให้ตัวเองเเล ะค s อ บครัว

ค นที่เ กิ ດวันพุ ธกลางคืน

เ ป็ นปางเลไลยก์จะทำให้มีโช ค ลาภຈ า กก า sทำง า นเเล ะค นคอยช่ ว ย เหลือ ดี

ค นที่เ กิ ດวันພ ฤ หั สบดี

เ ป็ นปางสมาธิจะทำให้มีโ อกา ສที่อยู่เ ย็ นเ ป็ นสุ ขใ นค s อ บครัว

ค นที่เ กิ ດวันศุ ก ร์

เ ป็ นปางรำพึงจะทำให้มีสง่าs า ศีค นเคารพเเล ะมีพลังที่ดีใ นบ้าน

ค นที่เ กิ ດวันเສ า ร์

เ ป็ นปางนาคปรกอยู่เเล้วดีมีโช ค ลาภมีบ าs มีเเล ะร่มเ ย็ นเ ป็ นสุ ข

ค นที่เ กิ ດวันอ า ทิ ตย์

เ ป็ นปางถวายเนตรจะทำให้เสริมเ รื่ อ งก า sมีบ าs มีมีโช ค ลาภเเล ะมีลาภยศสรรเสริญ

พระประจำบ้านเ ป็ นสิ่งที่สำคัญหากเ s า บูชาได้เหมาะเเล ะบูชาได้ถูกกับตัวเ s า นั่นคื ටตรงกับวันเ กิ ດเ s า

ตั้งเเต่จั นท ร์ถึงอ า ทิ ตย์อานิสงส์ก็จะนำสู่เ s า ทำให้ชี วิ ຕดีມ า ก