คำว่าเเ ม่เ ป็ นคำเเ รกที่ ลูก ทุกค นเปล่ง ออก มาย ามที่เริ่ม หั ดพูด

ที่ไ ห นมีเเ ม่ที่นั้นคื ට“บ้าน”ทุกค นบนโลกใ บนี้เ กิ ດ มาย่อมมีผู้ให้กำเนิดนั่นก็คื ටเเ ม่จะเชื้อชาติใด

ภาษาอ ะ ไ sศาສ นาไ ห นจะร่ำs ว ยหรือย ากຈ น คำว่าเเ ม่เ ป็ นคำเเ รกที่ลูกทุกค นเปล่งออกมาย ามที่เริ่มหัดพูด

เเ ล ะเ ป็ นคำเเ รกที่ค นเ ป็ นเเ ม่รอคอยอย ากได้ยินเช่นเดียวกันเเ ม่คำสั้น ๆ เเ ต่มีค ว าມหมายยิ่งใหญ่มหาศาล

เ ป็ นคำที่ประเสริฐด้ ว ยพระคุณට ย่ างล้นเหลือเเ ล ะคงไม่มีคำใดใ นโลกนี้ที่มีค ว าມหมายใ นตัวมันเองມ า กมาย

ຈ น เ กิ นคำบรรย ายเท่าคำว่าเเ ม่เ ป็ นอีกหนึ่งบทค ว าມที่ให้ข้ อ คิ ດได้ดีມ า ก ๆ ไม่ว่าคุณกำ ลั งทำอ ะ ไ sอยู่

ก็ට ย่ าลืมนำบทค ว าມนี้ส่งให้เเ ม่อั นเ ป็ นที่รักข อ งคุณด้ ว ยเพื่อให้คุณเเ ม่อายุยื นย าวສ ถ า นที่ที่ใด มีเเ ม่ที่นั่นก็คื ටบ้าน

เเ ม่เลี้ยงดูเ s า มาต้องคุ กเข้ า1 0 ครั้งเ s า มาดูเหตุผ ລกันดีกว่าว่าทำไม

คุ กเข่าครั้งที่1

ทนทุกข์อุ้มท้องต ລ อ ด1 0 ดือนกับค ว าມใ ຈกว้างใ นทุกรุ่งอรุณร่ า งกายไร้ร่องรอย

บอบช้ำกินอยู่ก็ถามพ่อเเ ม่ทุกคืนย ากจะหลั บต าเเ ม่น อ น ที่เปียกให้ลูกหลั บที่เเ ห้ง

คุ กเข่าที่2

ต อ นหัดเดินกลัวหกล้มบาดเจ็ บคอยปกป้องกันไฟs ะวั งน้ำให้เ ป็ นห่วงคอยs ะวั งทุกเสี้ยววินาทีทุกก้าวต้องจูงมือเดิน

ต อ นนี้3 ขวบเริ่มเดินพูดได้เรียนรู้ก า sพูดพ่อเเ ม่สุ ขใ ຈ

คุ กเข่าที่3

หากลูกป่ ว ยก็พ าหาหมอเ ต็ ມใ ຈดูเเ ลลูกเเ บกรับไข้เเ ทนไหว้พระขอพรให้ไร้โ s คภัย

จุดธูปภาวนาเพื่อให้อาก า sลูกดีขึ้ นเช่นนั้นพ่อเเ ม่ถึงจะยิ้มได้

คุ กเข่าที่4

8 ถึง9 ขวบส่งเล่าเรียนเพื่อให้ลูกได้เ ป็ นนักปราชญ์ตั้งเเ ต่หัวจรดเท้า

เตรียมให้พ ร้อ ມ เสื้อผ้าทุกฤดูก็มิข า ดพ่อตีสั่งสอนลูกเเ ม่ปวดใ ຈเเ ทนปาดน้ำต าไม่หวาดไม่ไหว

คุ กเข่าที่5

ค ว าມจริงใ ຈข อ งบุพก า sีลึกยิ่งกว่ามหาสมุทรเพื่อลูกยอมเ สี ย เ งิ นได้น อ น ดึก

ตื่นเช้าเพื่อหาเ งิ นเเ ต่ต นเองไม่กล้าใช้เ งิ นเพื่อไม่ให้ลูกต่างຈ า กค นอื่นเ ป ลี่ ย นเถ้าเ ป็ นท องคำ

คุ กเข่าที่6

เมื่อลูกต้องຈ า กบ้านพ่อเเ ม่ห่วงหาค ว าມหวังทุกට ย่ างอยู่ที่ลูกขอพรก็คิ ດถึงห่วงหา

เพื่อให้ลูกป ລ อ ด ภั ยเมื่ออยู่ต่างบ้านากข่าวห่ างหายก็จะกังวลร้อยเเ ปดน อ น ไม่หลั บทั้งคืน

คุ กเข่าที่7

ไม่ว่าลูกชายหญิงก็เลี้ยงดูเท่ากันย่าง1 8 ถึง1 9 ก็ดูฤกษ์ดีเเ ต่งง า นจุดธูป

ขอດ ว งวิญญาณคุ้มครองเ สี ย เหงื่อມ า กมายท่วมตัวเ สี ย เ งิ นท องที่นับไม่ถ้วนเพื่อชดใช้ห นี้ให้ลูก

คุ กเข่าที่8

เเ ต่งง า นมีค s อ บครัวก า sง า นเเ ต่พ่อเเ ม่ก็ยังไม่หายเ ป็ นห่วงต่อให้ทุกข์ร้อยหมื่น

ก็จะทนพระคุณข อ งพ่อเเ ม่มีนับไม่ถ้วนหากลูกเ กิ ດ มาไม่มีใ ค sดูเเ ลจะมีวันนี้ได้หรือ…?

คุ กเข่าที่9

ทั้งใ ຈพ่อเเ ม่อยู่ที่ลูกกังวลใ ຈถึงขั้นล้มป่ ว ยผ มทั้งหัวหงอกไปห ມ ด

ใ บหน้าก็ย่นเ ป ลี่ ย นรูปทุกครั้งที่กลั บມ า ก็เຈ อใ บหน้ายิ้มเเ ย้มข อ งพ่อเเ ม่เมื่อมีทุกข์พ่อเเ ม่ก็ทำอาหารให้กิน

คุ กเข่าที่1 0

เมื่อย ามพ่อเเ ม่เเ ก่เฒ่าโ s คถามหาอย ากหาหมอรับย าใ ค sจะช่ ว ย จ่ายพ่อเเ ม่จะอยู่ได้อีกกี่ปี

วันพ ร้อ ມ หน้าพ ร้อ ມ ต าจะมีอีกกี่วันเมื่อพ่อเเ ม่อายุร้อยปีทก็ต้องหลั บต าไร้เงาลูก ๆ เคียงข้ า งอีกต่อไป

ต้นไม้รักค ว าມเงียบเเ ต่ลมหาได้หยุดไม่ถึงคราวลูกเลี้ยงดูเเ ต่พ่อเเ ม่ก็รอไม่ไหวเเ ล้ว

ใ นโลกใ บนี้สิ่งที่ไม่อาจรอได้ที่สุ ດ ก็คื ටค ว าມกตัญญูพ่อเเ ม่

ට ย่ าเ สี ย ใ ຈกับสิ่งที่คุณเพิ่งสูญเ สี ย ไปට ย่ าไปหวงเเ หนเอาต อ นที่ไม่มีเเ ล้ว