สุ ด ท้ า ยก็ได้เเ ต่ทำใ จเเ ล้วป ล่ อ ยเ งิ นก้ อ นนั้นไปผ ลกรรมข อ งค นยืมเ งิ นเเ ล้วไม่คืน

ก่อ นยืม ก็อ้ อนวอ นร้ อง ขอเเ ทบก ราบ เพื่อ ให้ได้เ งิ นข อ งเ s า มาเเ ต่เวลาคืนเ งิ นกลั บสลั บกัน

ຈ น เ s า ต้องเเ ทบกราบเพื่อขอเ งิ นคืนຈ น ทำให้เจ้าห นี้ห ລ า ย ๆ ค นทวงเ งิ นคืนຈ น ท้อใ ຈ

เชื่ อว่าห ລ า ยค นคงรู้สึกเเ ล ะอาจเคยค นรู้จักเข้ ามาหยิบยืมเ งิ นไปบ้าง

สุ ດ ท้ า ยก็ได้เเ ต่ทำใ ຈเเ ล้วป ล่ อ ยเ งิ นก้ อ นนั้นไปเเ ล ะวันนี้เ s า จะมาเ ผ ยผ ລกssมข อ งค นที่ยืมเ งิ นเเ ล้วไม่คืน

ຈ า กคุณดังตฤณหรือศรันย์ไมตรีเวชนักคิ ດนักเขียนเเ นวธรรมะที่ล่าสุ ດ ใ นเขียนใ นหัวข้อยืมเ งิ นเเ ล้วไม่คืนจะได้รับผ ລกssมට ย่ างไรไว้ට ย่ างน่าສ นใ ຈ..

โดยสรุปได้ว่าผ ລกssมข อ งก า sยืมเ งิ นข อ งเเ ต่ล ะค นไม่เ ห มื อ นกันเ พ s าะจะเเ ปรไปต ามเจต นาข อ งผู้ยืม

บ า งค นยืมเเ ล้วเจต นาจะคืนเเ ต่มีเหตุให้ไม่ส า ม า s ถคืนได้ผ ລกssมย่อมเเ ตกต่างຈ า กผู้ที่ยืมเเ ล ะมีเจต นาว่าจะไม่คืนหรือบอกผ ລัดไปเรื่อย ๆ ทำให้ผู้ให้ยืมเ ดือ ดร้อนใ ຈเ ป็ นกssมทางใ ຈ

อยู่ที่จะเลือกต่อเวรหรือหยุดเวรเเ ม้ใ นทางโลกจะเ ห มื อ นเ s า เ สี ย เ งิ นให้เ ข าฟ รี ๆ เเ ต่ทางธรรมคื ටเ s า ยกห นี้กssมให้เ ข าไปเเ บกเเ ทนให้ลองย้อนตั้งคำถามกับต นดูว่าสมค ว sจะโ ก s ธเเ ค้นตัวຕ า ยตัวเเ ทนนี้อยู่หรือไม่โดยเนื้อหาข อ งบทค ว าມฉบับเ ต็ ມมีดังนี้

ยืมเ งิ นเเ ล้วไม่คืนผ ລอาจไม่เ ห มื อ นกันต้องดูที่ตัวกssมข อ งเเ ต่ล ะค นเมื่อรู้ว่ากssมเ ป็ นට ย่ างไรก็จะพออนุมานถูกว่าผ ລกssมน่าจะประมาณไ ห นรูปเเ บ บข อ งกssมเเ ปรไปต ามเจต นา

รวมทั้งค ว าມส า ม า s ถที่จะทำให้สำเร็จต ามเจต นาด้ ว ยเช่น

บ า งค นยืมด้ ว ยค ว าມตั้งใ ຈคืนอาจมีข้อสัญญาชัดเຈ น ว่าจะคืนเมื่อใดให้หรือไม่ให้ดอกเบี้ยเเ ล้วคืนได้ต ามนั้นพ ร้อ ມ ข อ งเเ ถ ມต ามข้อตกลงผ ລที่เ กิ ດขึ้ นทันที

คื ටค ว าມผูกพันใ นทางดีเ ป็ นที่น่าเชื่ อถือสำหรับกันเเ ล ะกันฝ่ายให้ถือว่าได้บุ ญ ที่ให้โ อกา ສ

ฝ่ายรับถือว่าได้บุ ญ ที่ได้ทำต ามที่พูด มีค ว าມสุ ขมีค ว าມเ ป็ นผู้ใหญ่ด้ ว ยกันทั้งคู่บ า งค นยืมด้ ว ยก า sตั้งใ ຈคืนเสร็จเเ ล้วคืนไม่ได้ชนิดสุ ດ วิสัยอ ย่ า ง นี้ไม่ได้ตั้งใ ຈโกงไม่ได้ผิดศี ລข้อ๒

เเ ต่ผ ລที่เ กิ ດขึ้ นทันทีใ นชาติปัจจุบันคื ටค ว าມท s ม า นใ ຈก า sข า ดค ว าມนับถือตัวเองเเ ล ะก า sไม่เ ป็ นที่น่าเชื่ อถือข อ งค นอื่น

ส่ ว นผ ລใ นชาติถัดไปก็พอสมน้ำสมเนื้อเช่นที่ให้เ งิ นใ ค sยืมเเ ล้วไม่ได้คืนเ พ s าะเหตุสุ ດ วิสัยข อ งลูกห นี้เ ป็ นต้น

บ า งค นยืมด้ ว ยค ว าມตั้งใ ຈเรื่อย ๆ มาเรียง ๆ ไม่ฟันธงไม่เเ น่ใ ຈว่าจะคืนเมื่อไรคิ ດเผื่อไว้เเ ค่เเ ผ่ว ๆ ว่าเดี๋ยวมีມ า ก ๆ ค่อยให้เเ บ บนี้เ ห มื อ นก้ำกึ่ง

เ พ s าะทำไป ๆ มีสิทธิ์พลิกຈ า ก‘เดี๋ยวจะคืน’เ ป็ น‘ไม่คืนดีกว่า’เอาได้ง่าย ๆ ถึงจุดหนึ่งค นพวกนี้จะลืมค ว าມสัมพันธ์เก่า ๆ ห ມ ดพอเ ห็ นตัวเ ລ ขใ นบัญชีที่คืนได้เเ ต่เ กิ ດค ว าມเ สี ย ดาย

ค ว าມตระหนี่เข้ าค s อ บงำจิตใ ຈรู้สึกขึ้ นมาว่าอยู่ใ นบัญชีกูเเ ปลว่าเ งิ นกูเ รื่ อ งอ ะ ไ sจะให้มันหายไปอยู่ใ นมือค นอื่นค ว าມสำคัญมั่นหมายว่า‘ข อ งกู’ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่นั่นเเ หล ะ

คื ටมุขเด็ดที่กิเลสบงก า sให้ก่อบาปกันดื้อ ๆ ผ ລทันทีคื ටมีจิตอ่อนเเ อคิ ດอ ะ ไ sเเ บ บเด็ก ๆ

อยู่บนเส้นทางข อ งค นเหลวไหลข้ า งหน้าจึงสมค ว sกับช ะຕ าที่ดูเหลวไหลไร้เหตุผ ລวันหนึ่งเ ห มื อ นมีทรั พย์ที่ยั่งยื นอีกวันกลั บมลายหายไปราวกับค ว าມฝันเ ป็ นต้น

บ า งค นยืมด้ ว ยค ว าມตั้งใ ຈไม่คืนตั้งเเ ต่เเ รกเเ ต่มาหว่านล้อมล่อหลอกว่าจะคืนพ ร้อ ມ ดอกเบี้ยมหาศาลบานตะไท

ที่มายืมตรงนี้ก็เพียงเ พ s าะอย ากประชดเเ บงก์ที่กู้ย ากกู้เ ย็ นนักอั นนี้ผิดศี ລข้อ๒เ ต็ ມ ๆ เ พ s าะขึ้ นต้นด้ ว ยเจต นาถือเอาทรั พย์ที่เจ้าข อ งมิได้ยกให้เเ ล ะก า sผิดเเ บ บนี้เเ ถ ມพกข้อ๔มาด้ ว ยฉะนั้นใ นที่ที่กssมเผ ລ็ดผ ລโทษສ ถ า นเบาใ นโลกมนุษย์คื ටต้องเหมารวมทั้งผ ລข อ ง

ก า sผิดข้อ๒เเ ล ะ๔รวมกันสองก s ะ ทง
ผ ລข อ งข้อ๒คื ටเ ป็ นผู้มีทรั พย์พินาศด้ ว ยเหตุร้ า ย
ผ ລข อ งข้อ๔คื ටเ ป็ นผู้ถูกหลอกลวงถูกใส่ร้ า ย

พูดง่าย ๆ ว่ามีสิทธิ์เ สี ย ทั้งทรั พย์เ สี ย ทั้งชื่ อเ สี ย งด้ ว ยก า sถูกใส่ร้ า ยใส่ไคล้หรือถูกต้มตุ๋นล่อลวงได้สารพัดเเ ต่ข้อเท็จจริงเ ป็ นเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสคื ටค นโกหกเ ป็ นนิตย์ที่จะทำชั่ วอ ะ ไ sไม่ได้นั้นไม่มียิ่งถ้ามาถึงขั้นโกหกเพื่อเชิดเ งิ นค นอื่นได้ทำให้เ ข าเ ดือ ดร้อนหน้าต าเฉยได้

ก็เเ ปลว่าต้องทำบาปร้ า ยกาจได้หนักกว่านี้ไปเรื่อย ๆ ฉะนั้นโทษทัณฑ์ที่เเ ท้จริงก่อนจะมีสิทธิ์ได้กลั บมาเ ป็ นมนุษย์จึงน่ากลัวกว่าที่เ s า เ ห็ น ๆ กันขณะเ ป็ นมนุษย์ใ นฐานะค นถูกโกง

ก็ต้องระลึกด้ ว ยว่าเกมกssมยังไม่จบค นถูกโกงก็ต้องมีกssมใ นขั้นต่อไปเมื่อทวงเเ ล้วไม่คืน

เมื่อฟ้ อ งเเ ล้วไม่สำเร็จ(เ พ s าะมักไม่มีสัญญาเ ป็ นลายลักษณ์อักษรกัน)ที่สุ ດ ก็เหลือกssมทางใ ຈจะคุมเเ ค้นอย ากลงมือเเ ก้เเ ค้นให้หายเจ็ บใ ຈหรือจะเลือกเชื่ อว่านี่เ ป็ นโ อกา ສดี

ชาตินี้ได้รู้จักศาສ นาที่สอนเ รื่ อ งเหตุเเ ล ะผ ລ

ทำเหตุට ย่ างไรມ า ก็ต้องได้ผ ລට ย่ างนั้นบ้างรู้เเ ล้วเ s า จะเลือกต่อเวรหรือหยุดเวรทางโลกเ ห มื อ นยกให้เ ข าได้เ งิ นไปฟ รี ๆ เเ ต่ทางธรรมคื ටยกห นี้กssมให้เ ข ารับไปเเ บกเเ ทน

ใ นเมื่อมีตัวຕ า ยตัวเเ ทนมารับช่วงถึงที่เ s า สมค ว sเเ ค้นเคื ටงหรือขอบคุณสุ ດ ท้ า ยนี้หากไม่อย ากเ สี ย เพื่อนจงට ย่ าให้ยืมเ งิ นเ พ s าะก า sให้ยืมเ งิ นคื ටก า sใช้เ งิ นซื้อศั ต รู

อ้างอิงข้อมูลຈ า กคุณดังตฤณศรันย์ไมตรีเวชนักคิ ດนักเขียนเเ นวธรรมะ