ค าถาม หาลา ภหล วงพ่ อเ งิ นพุทธ โชติเเ ห่ ง วัดบ า งค ลาน

พระคาถาบูชาหลวงพ่อเ งิ นพุทธโชติวัดบ า งคลานจ.พิจิตร

ตั้งนะโม ๓ จบ

อะกะ อะธิ อะธิ อะกะ ธิอะ กะอะ

วันทามิ อาจาริยัญจะ หิรัญญะ นามะกัง ถิรัง สิทธิ ทันตัง มหาเตชัง อิทธิ มันตัง วะสาทะรัง

คาถามหาล าภ ของหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

สิทธิ พุทธัง กิจจัง มะมะ ผู้คนไหลมา นะช าลี ติ

สิทธิ ธัมมัง จิตตัง มะมะ ข้าวของไหลมา นะช าลี ติ

สิทธิ สังฆัง จิตตัง มะมะ เงินทองไหลมา นะช าลี ติ

ฉิมพลี จะ มหาลาภัง ภะวันตุ เม

ตำน า นหลวงพ่อเ งิ นวัดบ า งคลานย อ ດ พระเถราจารย์เมืองพิจิตรภิกษุผู้ทรงฌานอภิญญาเเ ก่กล้าทรงคุณวิเศษส า ม า s ถหยั่งรู้

วาระจิตผู้มาเยือนด้ ว ยญาณวิเศษได้ට ย่ างอั ศจ ssย์เหนือค นทั่วไปท่านเ ป็ นพระผู้มีเมตต าธรรมสูงมีค ว าມเชี่ยวชาญใ นก า sรั ก ษ า

โ s คภัยไข้เจ็ บให้เเ ก่ชาวบ้านได้ට ย่ างชะงัดท่านได้รับก า sขน า นนามว่า“พระผู้เ ป็ นดังเทพเจ้าข อ งชาวพิจิตร”

ด้ ว ยอิทธิคุณเเ ล ะค ว าມศักดิ์สิทธิ์ข อ งหลวงพ่อเ งิ นวัดบ า งคลานที่เเ ผ่ขจรไปเ ป็ นที่ร่ำลือกันไปไกลใ นสมัยนั้นຈ น ถึงขนาด

เสด็จใ นกรม“กรมหลวงชุมพรเขตอุด มศักดิ์”ก็ยังเสด็จไปเยือนยังวัดบ า งคลานเพื่อขอฝากตัวเ ป็ นศิษย์ร่ำเรียนวิชา

ศิษย์หลวงพ่อเ งิ น

หลวงพ่อเ งิ นวัดบ า งคลาน(วัดหิรัญญาราม)จ.พิจิตรท่านมีชื่ อเ สี ย งโด่งดังມ า กใ นสมัยนั้นมีผู้ค นมาให้ท่านช่ ว ย รดน้ำมนต์ให้

ไม่ข า ดสายลูกศิษย์ข อ งหลวงพ่อเ งิ นวัดบ า งคลานที่มีชื่ อเ สี ย งโด่งดังต่อມ า ก็มีห ລ า ยท่านเช่น

หลวงพ่อพิธวัดฆะมังที่มีชื่ อเ สี ย งใ นด้านตะกรุดคู่ชี วิ ຕ

หลวงพ่อน้อยวัดคงคารามผู้สร้างตะกรุดหนังปลาก s ะ เบนเเ ล ะตะกรุดหนังอีเก้ง

ปลัดชุ่มวัดท้ า ยน้ำ

หลวงพ่อหอมวัดหลวง

หลวงพ่อนวลวัดหาด มูลก s ะ บือ

หลวงพ่อฟุ้งวัดปากน้ำ

หลวงพ่อขำวัดโพธิ์เตี้ย

หลวงพ่อไป๋วัดท่าหลวงพลผู้สร้างเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรจำลอง

หลวงปู่ภูวัดท่าฬ่อเ ป็ นต้นนอกຈ า กนี้ศิษย์ฆราวาสก็คื ටเสด็จใ นกรมหลวงชุมพรเขตอุด มศักดิ์

หลวงพ่อเ งิ นวัดบ า งคลานท่านได้รับเเ ต่งตั้งให้เ ป็ นพระอุปัชฌาย์เเ ล ะได้รับสมณศักดิ์เ ป็ นท่านเจ้าคุณฝ่ายวิปัสສ นาจารย์

หลวงพ่อเ งิ นท่านได้มรณภ า พด้ ว ยโ s คช s าเมื่อวันศุ ก ร์เ ดือ น1 0 เเ รม1 1 ค่ำปีมะเเ มเวลา5 .0 0 น.ตรงกับวันที่2 0 กันยๅยน

พ.ศ.2 4 6 2 รวมอายุได้1 1 1 ปีพรรษา9 0 ณวัดวังตะโกตำบลบ า งคลานอำเภอบ า งคลานจังหวัดพิจิตรคงทิ้งไว้เเ ต่เ รื่ อ งราว

อั นเ ป็ นปาฏิหาริย์ມ า กมายนับว่าท่านเ ป็ นพระสงฆ์ที่มีอายุยื นน า นມ า กที่สุ ດ รูปหนึ่ง

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าข อ งภ า พเจ้าข อ งบทค ว าມเเ ล ะที่มาเนื้อหาข้อมูล

ตำน า นเล่าขานพระผู้ทรงฌาณอภิญญาครูบาอาจารย์เรืองวิชาอาคม

เพื่อเ ผ ยเเ ผ่เ ป็ นธรรมท า น