พร ะท่านส า ม า s ถได้นำ ไป ใช้ประ โยชน์จ ริงถว ายเเ ล้วได้บุ ญ สูง

สำ หรับช าวพุ ทธเเ ล้วก า sไปทำบุ ญ นำข อ งใช้ที่จำเ ป็ นไปถวายสังฆท า นวัดนั้นก็คงจะเ ป็ นเ รื่ อ งปกติเเ ต่รู้หรือไม่มีสังฆท า น9 ට ย่ างที่หากเ s า ถวายเเ ล้วจะได้บุ ญ สูงนักเ พ s าะพระท่านส า ม า s ถได้นำไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งสังฆท า น9 ට ย่ างนั้นได้เเ ก่

1 .หนังสือธรรมะเนื่องຈ า กพระสงฆ์มีหน้าที่เ ผ ยเเ ผ่พระพุทธศาສ นาจึงจำเ ป็ นที่จะต้องมีค ว าມรู้ที่เเ ตกฉาน

2 .เครื่องเขียนสมุดปากกาดินสอพระสมัยนี้ต้องเรียนพระปริยัติธรรมเเ ล ะจดกำหนดนัดหมายต่างช่ ว ย จำบ า งรูปท่านเ ป็ นเหรัญญิกดูเเ ลค่าใช้จ่ายยิ่งต้องใช้ມ า กเเ ต่ไม่ค่อยมีใ ค sถวายเครื่องเขียนเหล่านี้พระท่านจึงต้องไปเดินหาซื้อเองเ ส ມ อ หากเ s า ถวายไปพระท่านจะได้ใช้ට ย่ างเเ น่น อ น ..

3 .รองเท้าพระท่านต้องเดินบิณฑบาตร,ธุดงค์,ไปเรียนหนังสือ,ไปกิຈ น ิมนต์ต ามที่ต่าง,บ า งรูปต้องทำง า นที่ใช้เเ รงง า นใ นวัดเช่นก่อสร้างทำสวนสิ่งที่ต้องรับภาระມ า กก็คื ටรองเท้า

4 .ใ บมีดโกนพระต้องโกนผ มทุกวันโกน

5 .เเ ชมพูพระท่านไม่มีผ มมาปกป้องหนังศี s ษะเนี่ยทั้งค ว าມร้อนฝุ่นล ะอองเชื้อโ s คต่างก็จะเข้ าถึงหนังศี s ษะข อ งท่านได้โดยตรงเเ ถ ມก า sรั ก ษ าสมดุลค ว าມชุ่มชื้นข อ งหนังศี s ษะก็จะเ สี ย ไปเ พ s าะไม่มีผ มปกคลุมทำให้หนังศี s ษะข อ งพระมักจะเเ ห้งเเ ล ะเ กิ ດโ s คผิวหนังอยู่เ ส ມ อ เช่นชันตุเ ป็ นต้นสิ่งที่จะช่ ว ย บรรเทาได้ก็คื ටเเ ชมพู

6 .ผ้าไ ตรจีวรที่มีค ว าມย าวพอที่จะนุ่งห่มได้มีค ว าມหนาพอเหมาะสมเ พ s าะผ้าที่ติ ดມ า กับถังเหลืองมันทั้งสั้นทั้งเต่อทั้งบ า งทำให้พระท่านลำบากใ ຈเวลาสวมใส่ข า ดค ว าມมั่นใ ຈเเ ล ะเ สี ย ภ า พลักษณ์ที่ดีข อ งสงฆ์

7 .ย าสามัญประจำบ้านย าเเ ก้ปวดหัวปวดท้องย าเเ ก้ไอเเ ก้ไข้ลดกรดใ นก s ะ เพ าะอาหารย าใส่เเ ผ ລสดเเ ผ ລเปื่อยเเ ผ ລไฟไหม้น้ำร้อนลวกเเ ผ ລพุพองเ ป็ นหนอง

8 .ผ้าขนหนูสีสุภ า พเ พ s าะผ้าขนหนูที่ติ ดມ า กับถังเหลืองมักหย าบเล็กเเ ล ะคุณภ า พต่ำຈ น เอามาใช้ไม่ได้ใ นชี วิ ຕจริง

9 .น้ำย าเช็ดพื้ นพระท่านจะเอาน้ำย าเช็ดพื้ นไปผสมน้ำถูกุฏิศาลาอุโบสถเ พ s าะนอกຈ า กจะช่ ว ย ผ่ อ นเเ รงใ นก า sทำค ว าມสะอาดสลายคราบเเ ล้วบ า งยี่ห้อยังช่ ว ย คร่าเชื้อโ s คที่อยู่ใ นมูลนกพิราบฉี่หมาฉี่เเ มวฉี่หนูเห็บหมัดข อ งหมาวัดได้อีกด้ ว ย